химияРеферат

На тему : ЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ПРИРОДІ

Виконала учениця 9Б класу Худорожкова Аліна

2014 р.

На шляху до успіху пригадаємо з вивчених курсів природничих наук: які хімічні, фізичні й біологічні явища відбуваються підчас горіння, дихання, фотосинтезу; у який спосіб відбувається колообіг Оксигену й Карбону в природі; як впливають хімічні сполуки на довкілля; чим небезпечні парниковий ефект, кислотні дощі, руйнування озонового шару й забруднення довкілля, зокрема радіонуклідами.

• Значення хімічних процесів у природі неможливо осягнути повною мірою без розуміння змісту двох найважливіших понять хімії — речовина і хімічна реакція. Адже природні й синтетичні органічні та неорганічні речовини — будівельний матеріал, з якого створено навколишній дивосвіт у його величі й мінливому розмаїтті. Щосекунди і навіть за менші проміжки часу відбувається безліч хімічних реакцій, унаслідок яких одні речовини перетворюються на інші.

Хімічну природу мають і надзвичайно важливі процеси, які істотно впливають на властивості навколишнього світу й способи і форми співіснування живого та неживого на планеті Земля — це горіння, дихання, фотосинтез. З їхнім перебігом тісно пов’язані біогеохімічні процеси. характерні для біосфери й зумовлені діяльністю організмів.

• Велика французька революція в хімії — саме так характеризують науковці утвердження в хімії кисневої теорії горіння А.Л. Лавуазье. Вона відкрила шлях до правильного розуміння всіх окиснювальних процесів за участю кисню — горіння, дихання, гниття.

Фотосинтез як природний хімічний процес: суть та значення.

У 1753 році Ломоносов зробив одне з найважливіших відкриттів ХVІІІ сторіччя – явище живлення рослин з повітря. Однак для того, щоб це відкриття стало науковою істиною, потрібно було ще понад століття пошуків і праць багатьох учених різних країн світу. Це величне явище природи пізніше одержало назву фотосинтезу, тобто процесу створення зеленими рослинами складних органічних речовин (вуглеводів) з неорганічних (вуглекислого газу і води) з допомогою світлової енергії.К. А. Тімірязєв розкрив одну з найбільших таємниць природи, відповівши на питання: «Чому і для чого рослини зелені?» Відповідно до законів фізики і хімії, в їх організмі утворюється особлива зелена речовина – хлорофіл. Вчений довів, що зелена речовина листків – хлорофіл – є посередником між Сонцем і життям на Землі. З цього приводу вчений писав «Колись, десь на землю впав промінь Сонця, але він упав не на безплідне каміння, а на стеблинку паростка пшениці, або, точніше, на хлорофілове зерно. Ударившись об нього, промінь згас, перестав бути світлом, але не зник. Він лише витратився на внутрішню роботу».Фотосинтез відбувається у дві фази – світлову та темнову. У першій фазі відбувається розщеплення молекул води. При цьому утворюються Йони Гідрогену, молекулярний кисень та запасається енергія у вигляді особливої речовини АТФ. У темнову фазу Гідроген з’єднується з вуглекислим газом, при цьому витрачається енергія АТФ.

Сумарне рівняння процесу фотосинтезу в зелених рослинах має такий вигляд: 6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6 +  2

Щорічно завдяки фотосинтезу на Землі синтезується близько 150 млрд.тонн вуглеводів і виділяється понад 200 млрд. тонн вільного кисню, який забезпечує дихання всіх організмів. Крім того , під дією космічних променів кисень перетворюється на озон , утворюючи озоновий шар атмосфери. Він поглинає короткохвильові космічні ультрафіолетові промені, які згубно впливають на все живе на нашій планеті.

Повільне окиснення в природі.

Взаємодія речовин із киснем не завжди супроводжується горінням, але при цьому завжди виділяється теплота. Такі процеси називаються повільним окисненням. У кам’яновугільних шахтах завжди, незважаючи на  посилену вентиляцію, спостерігається підвищений вміст вуглекислого газу, який утворюється там за рахунок повільного окиснення вугілля. Металеві вироби з часом темнішають, оскільки більшість металів повільно окислюється на повітрі навіть при звичайній температурі. Повільне окиснення гною використовується як джерело енергії в парниках.

Повільне окиснення відбувається в організмі людини, рослин, тварин. Теплота, що при цьому виділяється , розсіюється у довкіллі. А якщо теплота не відводиться, то живий організм хворіє і може загинути.

В разі повільного окиснення речовин і матеріалів на виробництві, якщо теплота не відводиться, температура підвищується так, що може відбутися самозаймання – повільне окиснення переходить у горіння. Це може спричинити пожежу. Тому на виробництвах забороняється збирати в купу промаслені матеріали, щоб не сталося самозаймання.

Обмін речовин в організмі.

Біохімічні процеси, які відбуваються в організмі охоплюють хімічні перетво-рення білків, жирів, вуглеводнів, що надходять в організм у вигляді їжі. Всі ці процеси протікають з участю великої кількості ферментів. В клітинах ор-ганізму одночасно з процесами розпаду складних органічних речовин ідуть процеси синтезу білків, жирів, вуглеводнів. Реакції розпаду та синтезу органічних сполук, хоча і протилежні та в живих організмах вони взаємоповязанні і невіддільні один від одного, становлять два боки єдиного процесу обміну речовин.

Для життєдіяльності клітини, її росту, функціонування, синтезу органічних речовин необхідна енергія .Основним джерелом для отримання енергії в клітинах є глюкоза. Якщо у клітину потрапляє не глюкоза, а інший вуглевод, то він перетворюється на глюкозу.

У цьому процесі високомолекулярні органічні сполуки перетворюються на прості органічні і неорганічні. Процес цей дуже складний і зводиться до трьох етапів.

Перший етап проходить поза клітиною в процесі травлення, коли складні органічні сполуки розщеплюються на більш прості: жири – на гліцерин і жирні кислоти; білки – на амінокислоти; вуглеводи полісахариди – на моносахариди. Цей процес супроводжується вивільненням невеликої кількості енергії, яка розсіюється у вигляді тепла.

Другий етап відбувається з участю ферментів під впливом яких утворенні речовини включаються в подальший процес розщеплення без участі кисню.

Розщеплення глюкози має назву гліколіз.

Третій етап – повне або кисневе розщеплення. Це ряд послідовних реакцій

Кожна з яких відбувається з участю певного ферменту. Проміжні реакції розщеплення молочної кислоти до кінцевих продуктів ( вуглекислого газу і води) ідуть з виділенням енергії. Спрощена схема перетворень має вигляд: глюкоза – молочна кислота – вуглекислий газ і вода.

Вікторина

1.Процес утворення органічних речовин рослинами… ( фотосинтез)

2.Для протікання фотосинтезу необхідна ………енергія ( сонячна)

3.В живому організмі білки розпадаються на ….; жири на…..;вуглеводи на…… ( амінокислоти, гліцерин і жирні кислоти, глюкозу)

4.Процес розщеплення глюкози називається…….. (гліколіз)

5.Кінцевими продуктами розпаду органічних речовин є……… (вуглекислий газ і вода)

6. Взаємодія речовин із киснем з виділенням теплоти назива-ється………. (повільним окисненням)

7.Джерелом тепла у парниках часто є реакція…….. (повільного окиснення гною)

8.На виробництві повільного окиснення часто приводить до виникнення ….. (пожеж)
map