обложки БЖД пособие новіМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

СТАХАНОВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ГІРНИЧИХ ТА ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

В.П. Романенко

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Стаханов–2012

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Українська інженерно–педагогічна академія

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

СННІГОТ – ЗІД

Затверджено

Науково–методичною Радою

Української інженерно–педагогічної академії

Протокол № 7 від “20” червня 2012 р.

Стаханов – 2012

Друкується за рішенням науково-методичної Ради Української інженерно-педагогічної академії (протокол № від 20112 року).

УДК 355

ББК 61.1

Романенко В.П. Безпека життєдіяльності – Стаханов, СННІГОТ УІПА, 2012. – 145 с.

Посібник включає інформацію, що дозволяє майбутньому спеціалісту отримати необхідний мінімум знань, потрібних для його особистої безпеки, а також для прийняття оптимальних рішень, спрямованих на захист населення та виробничого персоналу в надзвичайних ситуаціях.

Посібник написаний на основі програми дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей.

Відповідальний випусковий: канд. техн. наук, доцент кафедри ЗІД

В.П. Романенко

Рецензент: канд. техн. наук, доцент Налісько М.М.

УДК 355

ББК 61.1

© Романенко В.П., 2012

© СННІГОТ, УІПА, 2012

Навчальне видання

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Навчальний посібник.

Упорядник: Романенко В.П.

Відповідальний випусковий: доц., канд. тех. наук В.П. Романенко

Формат 6084 1/16. Умовн. друк. арк. 9,25. Тираж 50 прим.

СННІГОТ Української інженерно-педагогічної академії

94005, Луганська обл., м. Стаханов, вул. Тельмана, 53.
map