олимпиада ро родному языку 2клТЫВА ДЫЛГА ОЛИМПИАДА 2 класс.

МОУ ТСОШ.

Ф.И.О.__________________________________________________ Класс___________ Ай, хуну_____________________ ________________________

1. Чугаа чулерден тургустунарыл?

1. Состерден 2. Уннерден 3. Домактардан

2. Тыва алфавите чеже ужук барыл?

А) 33 б) 38 в) 36 г) 35

3.Тыва дылда каш ажык ужуктер барыл?

А) 10 б) 6 в) 8 г) 12

4.Ужуу эвээш, уну хой 2 состен бижи:_________________________________________

5.Дараазында ужуктер-биле состерден тургус:

н, а, х, р, а, г, у –

д, г, а, ч, а, г, о, ы —

м, у, о, н, у, р, ч —

6. Состер болу бээр кылдыр ажык эвес ужуктерден немеп бижинер.

О…аа, ….и….ээ…, …о…аа, ….ы….аа, ы…ы…аа.

7. Кайы состерде Т деп ужукту каапканыл? Киирип бижинер.

Чы…кан, …ириг, дүжү…., ….аарта, дем….ек, …ыва, …..өрт, пөш…ер, …..умчуу, тулаа…а, ….оорук.

8. Артык состу тыпкаш, чуге ол сос артык апарганыл, тайылбырланар.

Бызаа, бөрзек, хураган, анай, бодаган, _______________________________

Оглу, эжи, авазы, кырган-авазы, ачазы._____________________________________

9. Көжүрүп болбас аттарның адаан шыйыңар.

Амыр, Аяс, Яңмаа, Дугар, Оля, Буян, Серен, Яша, Оюн, Доржу.

10. БАЖЫҢНАРЫВЫСТА деп сөстүң үжүктери-биле сөстерден тургус. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Дараазында созуглелде торел состерни ушта бижинер. Дазылын шыйынар.

Балыктыг хөлде балык-даа, балыкчыгаш-даа бар. Сыырткыыш,четки,шүүр –

балыктаар херекселдер-дир. Балыкчыда суг идии бар. Сугжу хемелеп чорупкан.

Суггур чаъс төп келген. Салбак хемден суглаар.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Бо бердинген таблицага чуве аттарындан тып бижи. Сөөлгү үжүү ш-биле тонген кылдыр.

ш

ш

ш

ш

ш

ш

ш

ш

ш

ш

ш

ш

ш

ш

ш

ш

ш

13. Ф,Ц,Щ деп ужуктерни кандыг состерге бижиирил?

14. Ребустарны тывынар.

Алдын﴿ ,гаш 1000 ,ажыл-3к, чы+

15. Домактарнын соолунге херек бижик демдектерин салынар.

Аяс ээлдек-эвилең чанныг ол өөренип турар эртемнеринге кезээде бештер алыр эжи Эрестиң өөредилгезинге дузалап турар Аяс класс даргазы.

16. Тыва –мээң чуртум деп темага чогаадыгдан бижи.

Харыызы:

1. Чугаа чулерден тургустунарыл?

1. Состерден 2. Уннерден 3. Домактардан

2. Тыва алфавите чеже ужук барыл?

А) 33 б) 38 в) 36 г) 35

3.Тыва дылда каш ажык ужуктер барыл?

А) 10 б) 6 в) 8 г) 12

4.Ужуу эвээш, уну хой 2 состен бижи:_________________________________________

5.Дараазында ужуктер-биле состерден тургус:

н, а, х, р, а, г, у – хураган

д, г, а, ч, а, г, о, ы —

м, у, о, н, у, р, ч -номчуур

6. Состер болу бээр кылдыр ажык эвес ужуктерден немеп бижинер.

О…ваа, …к.ич.ээл…, шоваа, …ш.н.аа, ымыраа.

7. Кайы состерде Т деп ужукту каапканыл? Киирип бижинер.

Чы…кан, …ириг, дүжү…., ….аарта, дем….ек, …ыва, …..өрт, пөш…ер, …..умчуу, тулаа…а, ….оорук.

8. Артык состу тыпкаш, чуге ол сос артык апарганыл, тайылбырланар.

Бызаа, бөрзек, хураган, анай, бодаган,._______________________________

Оглу, эжи, авазы, кырган-авазы, ачазы._____________________________________

9. Көжүрүп болбас аттарның адаан шыйыңар.

Амыр, Аяс, Яңмаа, Дугар, Оля, Буян, Серен, Яша, Оюн, Доржу.

10. БАЖЫҢНАРЫВЫСТА деп сөстүң үжүктери-биле сөстерден тургус. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Дараазында созуглелде торел состерни ушта бижинер. Дазылын шыйынар.

Балыктыг хөлде балык-даа, балыкчыгаш-даа бар. Сыырткыыш,четки,шүүр –

балыктаар херекселдер-дир. Балыкчыда суг идии бар. Сугжу хемелеп чорупкан.

Суггур чаъс төп келген. Салбак хемден суглаар.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Бо бердинген таблицага чуве аттарындан тып бижи. Сөөлгү үжүү ш-биле тонген кылдыр.

Д

д

Д

Х

К

Ы

Б

К

Д

Д

К

П

Ш

Ш

П

К

К

а

И

о

а

е

я

а

ы

ы

у

у

о

и

а

а

и

у

ш

ш

ш

ш

ш

ш

ш

ш

ш

ш

ш

ш

ш

ш

ш

ш

ш

13. Ф,Ц,Щ деп ужуктерни кандыг состерге бижиирил?

14. Ребустарны тывынар.

Алдын﴿ ,гаш 1000 ,ажыл-3к, чы+

15. Домактарнын соолунге херек бижик демдектерин салынар.

Аяс ээлдек-эвилең чанныг ол өөренип турар эртемнеринге кезээде бештер алыр эжи Эрестиң өөредилгезинге дузалап турар Аяс класс даргазы.

16. Тыва –мээң чуртум деп темага чогаадыгдан бижи.
map