отчет по практике откоректированЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1.ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА ПАТ «ЛУГАНСЬКМЛИН»

1.1 Характеристика підприємства,історія його розвитку

1.2 Загальний аналіз фінансово-економічних показників

РОЗДІЛ 2.МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

2.1 Маркетингова функція аграрного підприємства. Структура служби маркетингу на підприємстві

2.2. Вплив маркетингу на організаційну структуру підприємства

РОЗДІЛ 3 .МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПАТ «ЛУГАНСЬКМЛИН»

3.1 Існуюча маркетингова стратегія і стратегічне планування розвитку підприємства

3.2Методи маркетингових досліджень підприємства і характеристика аграрних ринків і їх суб’єктів.

РОЗДІЛ 4.ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПАТ «ЛУГАНСЬКМЛИН»

4.1 Якість і конкурентоспроможність продукції

4.2 Принципи побудови товарної політики підприємства

РОЗДІЛ 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПАТ «ЛУГАНСЬКМЛИН»

5.1 Побудова збутової політики підприємства

5.2 Збутовий потенціал як основа забезпечення управління збутовою політикою підприємства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Виробнича практика включає в себе глибинне освоєння теоретичних знань, придбання професійних навиків з маркетингової діяльності.

Завдання виробничої практики :

1. Вивчення технології і організації виробництва основних видів продукції агропромислового комплексу;

2. Вивчення конкретних умов господарювання за місцем проходження практики, економічного стану та розвитку підприємства;

3. Надання практичної допомоги господарству при розробці шляхів забезпечення його конкурентоспроможності, збір і первинна обробка маркетингової інформації, моніторинг здійснення маркетингової стратегії підприємства, розробка і здійснення оперативних заходів щодо здійснення маркетингових планів роботи підприємства і т.д.;

4. Збір і обробка матеріалів по конкретній темі наукового дослідження відповідно до індивідуального плану практики і вказівкам наукового керівника.

Об’єктом виробничої практики була вибрана Державна фінансова інспекція в Луганській області, а саме відділ інспектування в агропромисловому комплексі та сфері використання природних ресурсів.

Для більш детального аналізу за основу було проаналізовано підприємство ПАТ «Луганськмлин»,яке більш глибино відображає в собі план виробничої практики і комплексно розкриває питання, які стосуються функціонування підприємства на сучасному аграрному ринку.

Зміст виробничої практики:

1.Організаційно — економічний стан агропідприємства

2. Маркетингова функція аграрного підприємства.

3. Маркетингова стратегія розвитку підприємства.

4. Товарна політика підприємства.

5. Збутова політика підприємства.

Мета практики полягає у закріпленні теоретичних знань, набутті практичних навичок проведення економічної роботи для самостійного обґрунтування управлінських рішень у сфері маркетингу.

Джерелами інформації для аналізу фінансового тану підприємства є річний фінансовий звіт за 3 роки діяльності підприємства ПАТ «Луганськмлин».

В основі поняття «маркетинг» (англ. marketing) лежить термін «ринок» (англ. market). Це поняття в найбільш загальному виді припускає ринкову діяльність. Під маркетингом розуміється такий вид ринкової діяльності, при якому виробником використовується системний підхід і програмно-цільовий метод вирішення господарських проблем, а ринок, його вимоги і характер реакції є критерієм ефективності діяльності.

Ринкові трансформації національної економіки відкривають широкий простір для реалізації комерційних відносин, засвоєння принципів і методів маркетингової діяльності. Саме маркетингова діяльність, як один з важливих елементів ринкового механізму покликана забезпечити ефективний товарно-грошовий обмін.

В умовах неперервних діалектичних змін в суспільстві взагалі і на ринку зокрема будь-яка фірма, якщо вона хоче мати нормальний попит на свою продукцію, повинна знати, що саме потребує суспільство або його певна частка і в яких кількостях в певному місті і в певний час. Для забезпечення цих знань мусить періодично співставляти свої цілі з вимогами ринку, переглядати, в разі потреби, свої стратегічні або тактичні позиції, розробляти додаткові оперативні заходи, тобто здійснювати процес управління маркетингом.

Головний зміст і принцип маркетингу — задоволення потреб споживачів — передбачає не тільки виробництво необхідних товарів, а й доведення цих товарів до споживача зручним для нього способом, у зручному місці і в зручний час. Досягненню цього сприяє збут. Збут — це діяльність фірми з планування, організації і контролю за фізичним переміщенням матеріалів і готових виробів від місця їх виробництва до місця використання з метою задоволення потреб споживачів і з вигодою для себе.

Маркетингова товарна та збутова політика займає важливе місце у функціонуванні фірми.В умовах ринкової економіки цілеспрямоване формування маркетингової товарної та збутової політики підприємства є одним з шляхів підвищення конкурентоздатності підприємства.

В основі діяльності виробників, що працюють на основі принципів маркетингу, лежить девіз: робити тільки те, що вимагають ринок, покупець! Вихідним моментом, що лежить в основі маркетингу, виступає ідея людських нестатків, потреб, запитів. Звідси суть маркетингу, яка відображається в наступному: варто робити тільки те, що безумовно знайде збут, а не намагатися нав’язати покупцю «неузгоджену» попередньо з ринком продукцію.

Дане ствердження включає в собі два основних елементи комплексу маркетингу: товар та збут, вивчення яких та аналіз їх провадження їх на сучасному підприємстві є актуальним завданням.

Метою роботи є аналіз підприємства ПАТ «Лугансьмлин» та шляхи удосконалення його діяльності.

РОЗДІЛ 1.ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА ПАТ «ЛУГАНСЬКМЛИН»

1.1 Характеристика підприємства,історія його розвитку

Історія розвитку підприємства починається з моменту введення в дію мелькомбінат в м. Луганську в 1936 р. З цього часу розширення і відновлення, перетворення і тех. переоснащення, створення інфраструктури і глибока реконструкція в 1996 — 1999 г. р. призвели до утворення потужного господарства у формі Відкритого акціонерного товариства «Луганськмлин» з сучасним борошномельним і комбікормовим виробництвом. Публічне акціонерне товариство «Луганськмлин» (далі — підприємство), засноване відповідно рішення зборів засновників (протокол N 1 від «7» травня 1999) шляхом перетворення орендного підприємства «Луганський комбінат хлібопродуктів»[12]

ПАТ «Лугансьмлин» згідно Законів України « Про приватизацію державного майна»,«Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі », Постанови Кабінету Міністрів України від 11.09.96 р. N 1099 Найменування підприємства — Відкрите акціонерне товариство «Луганськмлин». Скорочена назва — ПАТ «Луганськмлин» Місцезнаходження підприємства — Україна, 348020 м. Луганськ, вул. Лутугінська, 111.

Підприємство засноване з метою:

1) забезпечення підприємств і населення продукцією, товарами народного споживання та виконання послуг;

2) отримання прибутку шляхом здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності відповідно і на умовах, визначених чинним законодавством та Статутом.

Предметом діяльності підприємства є:

1) виробництво сільськогосподарської продукції, її переробка та реалізація на внутрішньому і зовнішніх ринках

2) виробництво та реалізація борошна, крупи, комбікормів, насіння гібридної кукурудзи, обробка мішкотари;

3) заготівля у населення і підприємств сільськогосподарської сировини з подальшою її переробкою та реалізацією через власні фірмові магазини;

4) оптова та роздрібна торгівля продукцією власного виробництва;

5) виробництво та реалізація кондитерських, борошняних та хлібобулочних виробів;

Будь-які інші види діяльності, які не суперечать законодавству України і які відповідають цілям підприємства. Підприємство здійснює окремі види діяльності на підставі ліцензії, у випадках передбачених законодавством України. Підприємство самостійно визначає стратегію і тактику свого розвитку і розвитку дочірніх підприємств.

Публічне акціонерне товариство «Добродія» — один з найбільших в Україні виробників борошна, крупи, сумішей борошняних, сумішей харчових зернових продуктів, пластівців зародка пшеничного, комбікормів, кормосумішей, зародка пшеничного, висівок пшеничних харчових. Це багатоцільовий виробничий комплекс з високою технологією і широким асортиментом продукції, що випускається.

Історія розвитку ПАТ «Добродія» почалася з 1936 року. У 1936 році в Луганську побудований мелькомбинат, до складу якого увійшли: млин продуктивністю 200 тонн на добу і елеватор ємністю 48 тисяч тонн. У травні 1999 року підприємство «Луганський комбінат хлібопродуктів» приватизовано ПАТ «Луганськмлин».

ПАТ «Лугансьмлин» включає в себе:

1) Мельзавод, продуктивністю 500 тонн на добу з виробництва пшеничного борошна вищого, першого і другого сортів, борошна для макаронних виробів, крупи манної, борошна кукурудзяного.

2) Крупозавод, продуктивністю 250 тонн на добу по виробництву круп в асортименті: крупа пшенична, ячна, перлова, кукурудзяна, горохова, пшоно; борошна житнього обдирного і обойному.

3) Комбікормовий завод, продуктивністю 500 тонн на добу з вироблення розсипних і гранульованих комбікормів для птиці, свиней, великої рогатої худоби, риби, собак; висівок і кормо сумішей.

4) кукурудзо калібрувальних завод, що обробляє 1500 тонн в сезон гібридного насіння кукурудзи. [4]

5) Два елеватора ємністю 65 000 тонн, примлимновий елеватор -46500 тонн, комбікормовий — 19,2 тисячі тонн для зберігання зерна. Асортимент продукції ПАТ «Луганськмлин», що випускається під торговою маркою «Добродія», дуже широкий — це і крупи, і пластівці, і борошно, і суміші для приготування млинців — «Сударушка», «Блинная», «Ладушка», оладок і печива — «Богатирське» і «Чарівний горішок», а так само 3 види мюслей — «Десертні», «Бадьорість» і «Здоров'я». А щоб вся ця продукція була на рівні світових стандартів, ПАТ «Луганськмлин» піклується про те, щоб постійно бути в курсі всіх останніх розробок у сфері харчової промисловості. Зокрема, нещодавно після реконструкції знову почав роботу новий сучасний цех з виробництва круп і пластівців із зернових культур. У цьому цеху крупа проходить кілька етапів обробки, що дозволяють отримати продукцію найвищої якості.

Ще один важливий аргумент на користь продукції ПАТ «Луганськмлин» — для виготовлення круп, борошна, борошняних сумішей, пластівців і мюслей відомі луганські товаровиробники використовують тільки вітчизняну сировину, причому все це сировина проходить ретельне обстеження в обласній СЕС, ветлабораторії та інших інспекціях з контролю. ПАТ «Луганськмлин» поставляє свою продукцію хлібозаводам, кондитерським і макаронним фабрикам, птахофабрикам та іншим підприємствам міста Луганська та Луганської області, різним регіонам України і за її межі в країни ближнього зарубіжжя. Будучи надійним діловим партнером поставляє свою продукцію на ринки Росії, Білорусії, Туркменістану, країни Балтії. Публічне акціонерне товариство «Луганськмлин» включає борошномельний цех, продуктивністю 500 тон на добу, оснащений сучасним високопродуктивним обладнанням.

Партнерство та співпраця розвивається і зміцнюється в результаті активної поведінки підприємства на ринку, участі в багатьох національних та міжнародних виставках-ярмарках у Москві, Києві, Мінську, Санкт-Петербурзі, Лондоні та інших. Підприємство неодноразово удостоювалось заслужених нагород, в тому числі: міжнародною торговельною палатою — приз «За якість» (Париж, 2002 р.); «За динаміку і прогрес економічного розвитку в умовах кризової економіки» (Ертмейкер — 2003, м. Женева); « За виживання і реформи »(Париж, 2000 р.); знаком якості« Вища проба »(2004 р.) багато призи, дипломи, медалі за якість і прогрес на виставках України та Росії. Підприємство співпрацює з великою кількістю постачальників, підрядників, поставляє свою продукцію і оптовим торговельним підприємствам України, Росії, Білорусії, країнам Балтії.

Організаційна структура управління ПАТ «Добродія» являє собою сукупність ланок і рівнів управління. Заступник директора з борошномельного виробництва організовує виконання виробничих програм по борошномельного виробництва, здійснює контроль виробництва підприємства і координацію виробничої діяльності. Несе відповідальність за управлінням робочими процесами. Заступник директора з комбікормового виробництва організовує виконання виробничої програми, здійснює контроль комбікормового виробництва і координацію виробничої діяльності.

Несе відповідальність за управління робочими процесами: «Ведення виробництва продукції», «Ідентифікація та простежуваність продукції», «Управління замовленням на особливу продукцію», «Навантаження, розвантаження та зберігання продукції». Технічний директор відповідає за організацію технічного та технологічного забезпечення виробничої діяльності, підготовки виробництва, за розробку і реалізацію програм розвитку і технічного переозброєння. Несе відповідальність за управління процесами: «Технічне обслуговування обладнання», «Управління засобами вимірювальної техніки», «Управління замовленням на особливу продукцію». Заступник директора з кадрів та побуту відповідає за організацію робіт з кадрами, за навчання і підготовку кваліфікованих робітників, інженерно-технічних працівників і керуючого персоналу, а також організовує і координує роботи з адміністративно-господарської діяльності. Несе відповідальність за управління процесом «Навчання персоналу». Заступник директора з якості — уповноважений з якості відповідає за організацію робіт з контролю якості сировини і продукції, за контроль функціонування системи якості, за планування та організацію внутрішніх перевірок якості роботи всіх підрозділів, за організацію та координацію робіт з актуалізації документації по системі якості. Несе відповідальність за управління процесами: «Документація системи якості», «Управління документами», «Управління протоколами якості», «Аналіз з боку вищого керівництва», «Управління проектуванням», «Внутрішні перевірки якості», «Статистичні методи управління процесами», « Контроль продукції в процесі виробництва», Остаточний контроль продукції », «Управління невідповідною продукцією ,« Постійне вдосконалення », «Коригувальні та запобіжні дії ». Заступник директора з маркетингу і логістики відповідає за організацію матеріально-технічного забезпечення виробництв сировиною, а також реалізацію і збут продукції. Несе відповідальність за управління процесами: «Упаковка, маркування і постачання», «Управління замовленням на серійну продукцію», «Дані про закупівлі», «Задоволеність клієнта», «Взаємодія з клієнтом». Головний бухгалтер — відповідає за бухгалтерський облік і статистичну звітність. Вміле управління фінансовими потоками дозволяє підприємству значно розширити і вдосконалити виробничу діяльність підприємства, поліпшити умови роботи співробітників, займатися розробкою нових технологій.

1.2 Загальний аналіз фінансово-економічних показників

Загальна ефективність діяльності підприємства базується на впливі багатьох факторів та від складу товарної продукції,яка правильно продумана та сформульована. Саме від складу товарної продукції підприємства залежить в подальшому розмір прибутку даного підприємства.

Для оцінки подальшої перспективи розвитку товарної структури підприємства необхідно проаналізувати тенденції змін структури товарів підприємства заданого періоду в порівняні з базовим.

Таблиця 1.1

Структура основних виробничих фондів

Найменування

Засобів

Сума, тис. грн.

Структура, %

Відхилення, %

2010 р

2011 р

2012 р

2010 р

2011 р.

2012 р.

2011 р.

2012 р

Будівлі, споруди і передавальні пристрої

25893

45211

31328

63,6

69,1

57,1

5

-12

Всього пасивних засобів

25893

45211

31328

63

69,1

57,1

6,1

-12

Силові машини і устаткування

8561

11759

13110

21,1

18

23,9

-3,1

5,9

Транспортні засоби

2652

4254

4721

6,6

6,5

8,6

-0,1

+2,1

Виробничий і господарський інвентар

2789

2938

3562

6,9

4,5

6,5

-2,4

2

Інші основні засоби

783

1311

2146

1,9

2

3,9

0,1

1,9

Всього активних засобів

14785

20262

23530

36,4

30,1

42,9

-6,3

12,8

Всього основних засобів

40678

65473

54858

100

100

100

Х

Х

Доводиться активних засобів на 1 грн. пасивних

0,57

0,45

0,75

Х

Х

Результати розрахунків, наведених в таблиці 1.1, вказують, що вартість основних засобів у 2011 порівняно з 2010 роком зросла на 37,9 %, а у 2012 відносно 2011 року — зменшилась на 16,2%. Це свідчить про стабільну роботу підприємства та про позитивну динаміку розвитку основних засобів.

Що стосується структури основних виробничих фондів, то в ній станом на 2012 рік пасивні та активні засоби займають 57.1 % і 42.9 % відповідно. При цьому питома вага пасивних засобів дещо зменшилась(-12%), а активних, навпаки, зросла на 12% в порівнянні з попередніми роками.

Підприємству для того, щоб досягти кращих результатів господарювання треба оснащуватись так званими активними основними виробничими фондами.

Для характеристики руху основних фондів використовують такі показники:

коефіцієнт зростання – відношення суми основних коштів на кінець року до їх вартості на початок року;

коефіцієнт вибуття – відношення вартості вибулих в звітному році основних засобів до суми всіх основних коштів на початок року;

коефіцієнт оновлення – відношення знову введених за рік основних засобів до вартості всіх основних засобів на кінець року;

коефіцієнт сукупного відновлення – відношення вартості основних засобів, які поступили протягом року, до первинної вартості всіх основних засобів на початок року.

коефіцієнт зносу – відношення суми зносу до первинної вартості основних засобів;

коефіцієнт придатності – ділення первинної вартості засобів за мінусом всієї суми зносу на їх первинну вартість.

Для характеристики руху основних фондів використовують показники наведені в таблиці1.2

Таблиця 1.2

Структура основних виробничих фондів

Найменування засобів

Сума тис. грн.

Структура %

Відхилення

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2011

2012

Будівлі і споруди

25893

45211

31328

63,6Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст
map