отчет практики 2 сем 2014Звіт з педагогічної практики (ІІ семестр 2014 року)

У ІІ семестрі виробничу (педагогічну) практику проходили студенти ІV курсу денної форми навчання з 3.02.2014 по 28.02.2014 р. ( 96 студентів), студенти ІV курсу заочної форми навчання (38 студентів) , студенти V курсу (46 студентів) заочної форми навчання та асистентську практику проходили студенти-магістранти заочної форми навчання (20 студентів) — з 3.02.2014 по 15.02.2014 р.

Комплексне керівництво педагогічною практикою студентів здійснювали викладачі кафедр педагогіки, психології, кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов.: Єременко Т.Є., Жаборюк І.А., Мельник І.С., Трубіцина О.М., Слободянюк Г.А., Дегірменджі Е.В., Демчук А.І., Мілова М.М., Лук’янченко І.О., Бабчук О.Г., Василенко І.А., Казанжи М.Й., Кузнецова О.В. Кошлань І.Г., Маліч І.В. Левіна І.А.

Студенти були закріплені за наступними базами проходження практики: спеціалізована школа 17, №40, ОЗОШ № 26 , 22, 23, 44, 72, 118, 122, Одеський НВК «Гармонія» «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №6» Одеської міської ради Одеської області, Школа-ліцей «Чорноморський» , Одеська гімназія №9 та ін..

Деякі студенти проходили практику за місцем проживання, а саме — Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 15 Олександрівської міської ради Кіровоградської області, Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів м. Теплодар Одеської області, Граденицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Біляївського району Одеської області, Августівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Біляївського району Одеської області, Іллічівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Іллічівської міської ради Одеської області та ін..

Більшість студенти-магістрантів проходило виробничу (асистентську) практику на базі кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов університету, лише одна студентка проходила практику за місцем проживання – у Ізмаїльському інституті водного транспорту.

Метою виробничої (педагогічної) практики було формування у студентів системи необхідних педагогічних умінь й навичок, фахових здібностей, індивідуального стилю поведінки та діяльності, необхідних для майбутньої професії в оптимально наближених до роботи за фахом умовах; вдосконалення і втілення на практиці знань і вмінь, набутих під час вивчення курсів педагогіки, психології, методики викладання іноземних мов. При цьому студенти практично знайомляться з усіма напрямами навчально-виховного процесу, його специфічною своєрідністю в різних вікових групах учнів і типах освітніх закладів, набувають досвід самоорганізації педагогічної діяльності.

Метою виробничої (асистентської) практики було формування у студентів системи необхідних педагогічних умінь й навичок, фахових здібностей, особистісно-індивідуального стилю поведінки та діяльності, необхідних для майбутньої професії в оптимально наближених до роботи за фахом умовах; вдосконалення і втілення на практиці знань і вмінь, набутих у курсах педагогіки, психології, методики викладання іноземних мов. При цьому студенти практично знайомляться з усіма напрямами навчально-виховного процесу, його специфічною своєрідністю в різних вікових групах студентів, набувають досвід самоорганізації педагогічної діяльності.

Під час виробничої (педагогічної) практики студенти повинні були виконати наступні завдання: придбання практичних навичок, необхідних для роботи вчителя іноземної мови, в тому числі навичок виховної роботи з дітьми; освоєння різноманітних методів, прийомів, форм роботи, сучасних технічних засобів навчання; поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих в процесі навчання з педагогічних та спеціальних дисциплін; розширення і поглиблення професійної педагогічної підготовленості, придбання професійних якостей особистості вчителя іноземної мови; підготовка і проведення уроків іноземної мови різних типів із застосуванням різноманітних форм організації навчального процесу, прийомів і методів навчання, спрямованих на активізацію учнів; виконання освітніх, виховних і розвиваючих функцій контролю в навчанні;вивчення студентами-практикантами передового досвіду з навчання іноземної мови та здійсненню класного керівництва, використання отриманих знань для самостійної навчально-виховної роботи з учнями всіх вікових груп; формування у студентів стійкого інтересу до обраної професії, стимулювання студентів до вивчення спеціальних і педагогічних дисциплін, необхідних для практичної роботи в якості вчителя іноземної мови; набуття студентами досвіду проведення позакласних та позашкільних заходів з іноземної мови;надання практичної допомоги у виховній позакласній роботі в різних формах (екскурсії, конференції, олімпіади, диспути, гуртки, лекції, індивідуальна робота з учнями, участь в оформленні кабінетів школи та в організації роботи в них учнів); ознайомлення студентів з роботою класного керівника, з різними організаціями і об’єднаннями учнів, що діють у рамках школи.

У ході виробничої (педагогічної) практики студенти навчилися застосовувати теоретичні знання, отримані під час занять з курсу «Методика викладання іноземних мов у середній школі»; планувати уроки і позакласні заняття з предмету, розробляти конспекти уроків, позакласних та виховних занять; працювати з методичною літературою, шкільними підручниками і програмами, відбирати матеріал, наочні посібники та ТЗН до уроків і позакласних занять; вибирати найбільш ефективні форми, методи і прийоми проведення уроків і позакласних занять з урахуванням особливостей фізичного і психічного розвитку учнів; розробляти і виготовляти наочні посібники та дидактичний матеріал до уроків і позакласних занять; проводити діагностику рівня розвитку особистості і колективу учнів, сформованості у школярів знань, умінь і навичок з предметів спеціальності, загальних навчальних умінь і навичок; правильне використання умінь і навичок для оцінки знань учнів; здійснювати самоаналіз і самооцінку результатів власної діяльності, а також аналізувати пробні уроки і позакласні заняття інших практикантів.

Основними критеріями оцінки педагогічної практики студентів були ступінь сформованості професійних та педагогічних умінь і навичок; рівень теоретичного осмислення студентами своєї практичної діяльності (її цілей, завдань, змісту, методів); ставлення до роботи в якості вчителя іноземної мови (інтерес до педагогічної діяльності, любов до дітей, активність, відповідальність і т.д.).

Серед студентів, які відмінно проявили себе під час практики, треба назвати Тітієвську Наталію, Донєву Оксану, Табалу Марію. Студенти вміло вживали педагогічні прийоми під час проведення уроків, змогли націлити учнів на активну участь в процесі навчання, складали власні завдання, показали досить високий рівень знань з англійської мови та отримали подяку від дирекції спеціалізованої школи №40.

Під час виробничої (педагогічної) практики студенти четвертого курсу працювали з учнями середньої школи (5-9 класи), студенти п’ятого курсу працювали в старших (10-11) класах.

Після закінчення виробничої) педагогічної практики і здачі необхідної документації студентам IV-V курсів та магістрантів виставлявся диференційований залік. В оцінку диференційованого заліку включається оцінка всіх видів завдань з методики, педагогіки чи психології. При оцінці практики враховувалось:якість навчальної роботи, рівень володіння іноземною мовою; якість позанавчальної виховної роботи; вміння планувати та аналізувати навчальну і виховну роботу; педагогічні знання; загальна культура і культура мовлення, відношення студента до практики, його участь у житті школи, якість виконання завдання з психології \ педагогіки.

Керівник практики Негрівода О.О.
map