практическая 3опыт 1

Вывод: органические и неорганические основания и соли проявляют схожие свойства.

Опыт 2

а) В пробирку налили немного изоамилового спирта и концентрированной уксусной кислоты и добавили чуть-чуть концентрированной серной кислоты. Смесь перемешали и нагрели на водяной бане. Наблюдаем пожелтение жидкости. Смесь остудили, эфир собрался на поверхности, ощущаем запах грушевой эссенции.

б) В фарфоровую чашку поместили несколько кристаллов борной кислоты и прибавили немного этилового спирта. Смесь перемешали и поднесли к ней зажженную лучинку. Образовавшееся вещество сгорело зеленым пламенем.

Вывод: органические и неорганические кислоты проявляют аналогичные химические свойства.

Опыт 3

Опыт 4

Вывод: соли органические и неорганические также проявляют схожие свойства.
Практическая № 3Практичне заняття 3.

Тема:Організм та навколишнє середовище.

План.

Організм та середовище (аутекологія) – наука про взаємини організмів з природними факторами. Поняття „середовище», умови існування організмів. Основні середовища життя. Класифікація екологічних факторів. Поняття про ресурси. Лімітуючи фактори та екологічна валентність виду. Абіотичні фактори середовища і адаптація до них організмів. Біотичні фактори. Антропічні чинники. Спільний вплив екологічних факторів на організм. Закони аутекології: закон мінімуму, закон толерантності.

Температура як фактор. Класифікація організмів щодо дії температурного фактору.

Екологічні групи рослин по відношенню до освітлення.

Поняття про абіотичні фактори: шум, вітер, рН ґрунту, радіаційне випромінювання.

Структура і динаміка популяцій.Поняття популяції. Популяції як головна форма існування і еволюції живої речовини.

Структура популяцій. Просторова, вікова, статева структура популяцій. Особливості популяцій рослин і тварин. Типи взаємин між особинами в популяціях та міжпопуляційні взаємини: нейтралізм, конкуренція, аменсалізм, хижацтво, паразитизм, коменсалізм, протокооперація, мутуалізм.

Фітоценоз. Видовий склад, структура фітоценозу. Класифікація фітоценозів. Поняття про сукцесію фітоценозів. Типи сукцесій. Основні фітоценози півдня України.

Екологічні системи, їх структура, енергетика, властивості

Критерії виділення екосистем. Компоненти, будова і закони формування їх структури. Біотична будова екосистеми. Характер зв’язків у екологічній системі. Трофічні ланцюги, рівні, сітки, піраміди.

Екосистеми різних рівнів. Класифікація різних екосистем, основні екосистеми світу та їх динаміка. Особливості наземних і водних екосистем, їх різноманітність. Екосистеми півдня України, їх розвиток і саморегулювання.

Завдання для роботи: повторити за підручником

Екологічні фактори. Комплексний вплив факторів на організм. Обмежуючі фактори.Фотоперіодизм.

Біогеоценоз. Взаємозв’язки популяцій в біогеоценозі. Ланцюги живлення. Правило екологічної піраміди. Саморегуляція. Зміна біогеоценозів. Агроценози. Охорона біогеоценозів.. Біосфера та її межі. Біомаса суші та океану, грунту. Жива речовина та її функції в біосфері.

Біосфера в період науково-технічного прогресу і здоров’я людини. Проблема охорони природного середовища: захист від забруднення, збереження еталонів і пам’яток природи, видової різноманітності, біогеоценозів, ландшафтів. Червона книга.

Завдання для роботи на занятті:

Які основні показники характеризують біоценози?

Що таке ланцюг живлення ?Чому довжина ланцюга живлення становить, як правило не більше 4-5 ланок?

Що таке популяція і на які групи поділяють біологічні фактори?

Словникова робота:аутекологія, екологічні системи, біоценоз, популяція.

Завдання для творчої роботи:

Чи існують межі втручання людинив навколишне середовище?Дайте письмову відповідь, використавши поняття „ноосфера” (Див В.к.Вернадський „Научная мысль как планетарное явление»” і „Философские мысли натуралиста”//мир философии.Ч.1. – С.497-512.)

Назвіть основні закони природокористування створені М.Ф.Реймерсом.

Передивившись запропонований уривок, спробуйте визначити, які типи взаємин між особинами (нейтралізм, конкуренція, аменсалізм, хижацтво, паразитизм, коменсалізм, протокооперація, мутуалізм) мають місце.

Література

Білявський Г.О. тп інш.Основи екології: Підручник /Г.О.Білявський,Р.С.Фурдуй, І.Ю.Косьтіков.- -3-тє вид. – К.:Либідь,2006. – 408

Акимова Т.А., Хаскин В.В. Екология: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998. –455с.

Джигирей В.С. Основи екології та охорона навколишнього середовища. – Львів: Афіша, 2000. – 272с.

Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології: Навчальний посібник. – К.: МАУП 1998. – 228с.

Крисаченко В.С. Екологічна культура. К., 1996.
map