реферат адМСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Кафедра управління,

адміністративного права і процесу

та адміністративної діяльності

Факультет податкової міліції

РЕФЕРАТ

З курсу:»Адміністративна діяльність органів ДПС України»

На тему:

«Виконання органами ДПС функції контролю за додержанням податкового законодавства»

Виконала:

курсант взводу ПМП-32

Будейчук О.І.

Перевірив :к.ю.н

доцент ,викладач

Гаркуша С.В.

ІРПІНЬ-2014

ЗМІСТ

Вступ

Визначення необхідності здійснення контролю за додержанням податкового законодавства..

Податкова міліція, як орган контролю за додержанням податкового законодавства.

Порядок оформлення результатів перевірок податкового законодавства

Висновки

Список використаних джерел

ВСТУП

У більшості країн світу податки є “ефективним знаряддям державної політики” відносно життєдіяльності суспільства, а саме: перерозподілу ВВП у соціальному, віковому, територіальному, галузевих аспектах компенсації недоліків ринкових механізмів, розміщення ресурсів і забезпечення суспільними благами, заохочення бізнесу, ділової та інвестиційної активності, мотивації до праці, антициклічного регулювання економіки, підтримання рівня зайнятості, стабілізації ринкової кон’юнктури.

Основні обов’язки з контролю за процесом оподаткування покладено законодавцем на Державну податкову службу. Зважаючи на це, саме ДПА України контролює більшу частину податкових надходжень до зведеного бюджету країни та є одним із провідних органів державної виконавчої влади, що представляє інтереси держави у правовідносинах між державою і платниками податків. Органи ДПС України координують свою діяльність з фінансовими органами, органами Державного казначейства України, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державної митної і контрольно-ревізійної служб, інших органів контролю, банками та податковими службами інших держав.

Ця тема є дуже актуальною, оскільки сьогодні не можна стверджувати, що організація та діяльність податкової служби наблизилася до рівня європейських держав. Характер відносин між органами податкового контролю і платниками податків можна окреслити як такі, що викликають взаємну недовіру. Причинами цього є довільні тлумачення податківцями податкового законодавства, завищення своїх службових повноважень, ігнорування презумпції невинності стосовно платників податків, вияви бюрократичного свавілля та корупції, що призводять до матеріальних бізнесових втрат.

Сьогодні у діяльності органів Державної податкової служби поки що превалюють фіскальні методи роботи, коли всі зусилля спрямовуються, в першу чергу, на виконання контрольно-перевіркової функції. Роз’ясненню ж положень податкового законодавства широким верствам населення, профілактичній роботі, спрямованій на недопущення платниками податків несвідомих і випадкових помилок при його застосуванні, запобіганню податковим порушенням приділяється менше уваги.

1. Контроль є обов’язковим елементом будь-якої галузі дер­жавного управління. У статті 1 Лімської декларації керівних принципів контролю зазначається, що організація контролю є обов’язковим елементом управління суспільними фінансовими коштами, оскільки таке управління тягне за собою відповідальність перед суспільством. Саме об’єктивні потреби держави та органів місцевого самоврядування у грошових коштах вимагають забезпечення повного і своєчасного їх надходжен­ня у вигляді податків і зборів (інших обов’язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів.

Податковий контроль є самостійним напрямом державного фінансового контролю. Характерним для нього є певна стадія фінансової діяльності — стадія мобілізації коштів до публічних грошових фондів. Забезпечення режиму суворого додержання приписів норм податкового законодавства зобов’язаними суб’єктами податкових правовідносин є головною метою податкового контролю. Від ступеня ефективності контрольної діяльності органів, що здійснюють податковий контроль, безпосередньо залежить рівень доходів бюджетів та державних цільових фондів. Податковий контроль виступає гарантією задоволення публічних майнових інтересів та важливим чинником соціально-економічної стабільності держави, її фінансової безпеки.

Податковий контроль слід розглядати як функцію державного управління податковою системою. Діяльність контролюючих органів щодо забезпечення додержання податкового законодавства значною мірою визначає ефективність реалізації податкової політики держави та функціонування всієї податкової системи.

Контрольна діяльність податкових органів спрямована на досягнення низки цілей, серед яких важливо виокремити такі:

— забезпечення додержання податкового законодавства суб’єктами» що реалізують податковий обов’язок або забезпечують його реалізацію;

— попередження правопорушень у податковій сфері;

— виявлення порушень податкового законодавства та застосування до винних осіб відповідних заходів юридичної відпо­відальності.

Указані цілі загалом визначають зміст податкового контролю, який слід визначити як діяльність спеціально уповноважених державних органів щодо забезпечення додержання зобов’язаними суб’єктами податкових правовідносин чинного податкового законодавства.

Таким чином, податковий контроль слід розглядати як особливий вид державного фінансового контролю, що здійснюється на стадії формування публічних грошових фондів спеціально уповноваженими суб’єктами (органами державної податкової служби та іншими контролюючими органами), спрямований на забезпечення додержання податкового законодавства платниками податків, податковими агентами та іншими суб’єктами, що забезпечують реалізацію податкового обов’язку, виявлення і попередження податкових правопорушень, а також притягнення винних осіб до юридичної відповідальності.

Досліджуючи системний характер податкового контролю як складового елемента державного управління податковою сферою, в його структурі виокремлюють кілька основних елементів: суб’єкт податкового контролю; об’єкт контролю; форми і методи (методики) контролю; документи контролю; захо­ди податкового контролю та порядок їх здійснення.

Відповідно до податкового коденксу України найважливішим завданням органів державної податкової служби є здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством. 3 метою організації ефективної контрольної діяльності органів держав­ної податкової служби в Україні створюються загальнодержавні системи обліку платників податків, формується база нормативно-правових актів, що визначають методику ведення бухгалтерського (податкового) обліку фінансово-господарських операцій платників податків, а також форми документів подат­кової звітності, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

2. У складі органів державної податкової служби діють відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями – податкова міліція.

За податковою міліцією закріплено статус спеціального підрозділу у боротьбі з податковими правопорушеннями у складі органів ДПС.

Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими порушеннями, що діють у складі відповідних органів Державної податкової служби, і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.

Завданнями податкової міліції є:

— запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адмінпорушення;

— розшук платників, які ухиляються від сплати податків та інших платежів;

— запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;

— забезпечення і гарантування безпеки діяльності працівників органів ДПС, захисту їх від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням службових обов’язків.

3. За результатами перевірки платників податків службовими особами органів державної податкової служби складається акт, а за відсутності порушень вимог законодавства – довідка, вимоги щодо змісту яких передбачено Порядком оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затвердженим наказом ДПА України від 10.08.05 №327, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.08.05 за № 925/11205 зі змінами (далі – Порядку № 327).

В акті документальної перевірки систематизовано викладаються виявлені під час перевірки факти порушень платником податків норм податкового, валютного та іншого законодавства, а також невиконання ним законних вимог посадових осіб податкових органів.

Акт перевірки повинен містити вичерпну інформацію щодо відпрацювання конкретних ризиків у діяльності суб’єкта господарювання із посиланням на фактично перевірені відповідні документи бухгалтерського обліку, первині документи тощо або їх відсутність за відповідний звітний період, а також наслідки щодо впливу цих ризиків на об’єкт оподаткування. При цьому у відповідних пунктах акта перевірки або додатках до акта перевірки висвітлюються показники поданих декларацій (звітів, інших документів) та показники, встановлені (невстановлені) при проведенні перевірки документів бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання, первинних та інших документів тощо в ході опрацювання ризикових операцій, виявлених при проведенні доперевірочного аналізу та в ході проведення перевірки.

Висновки

Отже, можна стверджувати що контроль за додержанням податкового законодавства це одне із головних завдань органів ДПС. Також можна зазначити, що даний вид контролю носить назву податковий контроль та має свої особливості.

Податковий контроль, здійснюється у конкретних формах, які мають обов’язкове законодавче закріплення. Форма податкового контролю — це сукупність конкретних організаційно-процесуальних заходів, які здійснюються уповноваженими суб’єктами в процесі контрольної діяльності. Таким формами є: податкові перевірки, облік платників податків, оперативно-бухгалтерський облік податкових надходжень, контроль за відповідністю витрат фізичних осіб їх доходам. Іншими фор­мами податкового контролю виступають: отримання пояснень платників податків, податкових агентів; перевірка даних об­ліку і звітності; огляд приміщень і територій, що використову­ються з метою отримання доходу (прибутку).

З точки зору теоретичного аналізу податкового контролю важливого значення набуває класифікація його видів. Відповідно до обраного критерію, податковий контроль можна класифікувати за кількома підставами.

Залежно від часу проведення контрольних заходів слід розмежовувати попередній, поточний та наступний податковий контроль.

Попередній податковий контроль у часі передує здійсненню фінансово-господарської діяльності платників податків. Цей вид контролю охоплює взяття на облік платників податків в органах державної податкової служби та органах фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. З метою організації ефективного попереднього податкового кон­тролю створюються різні державні реєстри платників податків, які містять систематизовану інформацію про них та забезпечують єдиний державний облік.

Поточний контроль здійснюється в процесі фінансово-господарської діяльності платників податків. Цей вид передбачає використання різних методів, серед яких слід виділити облік податкових надходжень до бюджетів та державних цільових фондів, перевірку правомірності використання податкових пільг, проведення обстежень виробничих, складських, торговельних та інших приміщень, що використовуються для одержання доходів або пов’язані з отриманням інших об’єктів оподаткування.

Наступний контроль здійснюється за підсумками звітного податкового періоду. Державні податкові інспекції здійснюють контроль за своєчасністю подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням податків, інших платежів, а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об’єктів оподаткування і обчислення податків, інших платежів.

Список використаних джерел:

1.Податковий кодекс України,2012р.;

2. Лист ДПА України від 06.07.09 N14082/7/23-4017/354 «Щодо окремих питань стосовно контролю за додержанням податкового законодавства платниками податків – юридичними особами»;

3. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). – Львів, Каменяр. 2000. – 396 с.
map