история практика1.2. Княжа доба

1. На базі якого словянського союзу розвинулася Руська держава?

в) полянський.

2. «Державотворчим елементом Русі став зовнішній чинник» – це

твердження притаманне представнику:

а) норманської теорії;

б) хозарської теорії;

в) автохтонної теорії;

г) сарматської теорії

3. Обєднання Руської та Новгородської земель, яким була

започаткована Київська Русь відбулося в:

б) 882 р.;

4. У 957 р. з дипломатичною місією у Константинополі побував(ла) і

був(була) прийнятий(-а) імператором:

б) княгиня Ольга;

5. Позначте, про похід якого князя ведеться мова у «Слові о полку

Ігоревім«.

б) Ігор Святославович Сіверський;

6. Позначте імя київського князя, який під час походу на

Константинополь прибив на його воротах свій щит.

б) Олег;

7. Який з руських князів завдав нищівної поразки Хозарській

державі?

в) Святослав Хоробрий;

8. Битва з печенігами під Києвом 1036 р. завершилася тим, що:

а) Ярослав Мудрий переміг печенігів і захистив Русь від їхніх нападів;

9. Вкажіть назву кочових племен, на місці і на честь перемоги над

якими було збудовано Софійський собор у Києві.

а) печеніги.

10. Що посприяло піднесенню культури Київської Русі?

б) прийняття християнства;

11. У 988 р. на Русі відбулась подія:

г) християнство стало державною релігією

12. Найпершою із християнських храмів у Києві була збудована:

а) церква св. Іллі;

13. За якого князя на Русі була створена перша державна школа?

в) Володимир Святославович

14. Золоті гривні з іменем князя і головою чоловіка, навколо якої

звивається змія, виготовлялися за часів правління:

б) Володимира Всеволодовича;

15. За наказом якого князя був запроваджений збірник законів

«Руська правда«?

б) Ярослав Мудрий;

16. Політична система Русі часів найбільшого піднесення

уособлювалась в існуванні:

б)князівської влади, боярської ради і віча;

17. Як називалось загальне зібрання громади в містах Русі?

б) віче;

18. Соціальні відносини в Київської Русі ІХ ХІ ст. з точки зору

сучасних істориків доцільно характеризувати як:

в) феодальні;

19. Які наслідки мав зїзд князів у Любечі 1097 р.:

в) закріпив поділ Русі на удільні князівства, які стали власністю окремих

родин нащадків Ярослава;

20. Які з названих явищ можна назвати причинами роздрібненості

Русі?

а) великі простори держави Русь;

в) зростання великого феодального землеволодіння;

21. Як називався документ, котрим хани Золотої орди надавали

князям право на княжіння?

в) ярлик;

22. В якому році обєднались Волинське і Галицьке князівство?

в) 1199;

23. Який руський князь першим отримав титул короля?

а) Данило Романович;

24. Позначте подію, що відбулася у 1349 році.

г) захоплення Галичини польським королем Казимиром III.

25. У якому історичному джерелі вперше зустрічається термін

«Україна«?

в) «Київський літопис»;

1.3. Литовськопольський період

1. Входження українських земель у XIV ст. до складу Великого

князівства Литовського стало результатом

б) боротьби литовських князів із монгольськими ханами;

2. За якого литовського князя більшість українських земель

потрапила під владу Великого князівства Литовського?

в) Ольгерд;

3. Велике князівство Литовське і Руське називалось так тому, що:

а) русини складали 90% населення князівства;

4. В якій битві литовськоруські війська розбили монголотатар?

б) під Синіми Водами;

5. Яке з названих тверджень є вірним? У другій половині XIV ст. на

українських землях:

б) поляки почали насаджувати свої закони і адміністрацію;

6. Коли було ліквідовано останнє руське удільне князівство

ЛитовськоРуської держави?

б) 1471 р.;

7. Якою унією було зроблено перший крок до обєднання литовсько

руської держави з польською?

б) Кревською;

8. Між якими субєктами і коли була укладена Люблінська унія?

в) Польщею і Литвою у 1569 р.;

9. Українські землі у складі Речі Посполитої:

б) не мали окремого статусу у політичній системі нової держави;

10. Яку мету переслідувала Берестейська унія 1596р.?

в) об’єднання православної і католицької церкви;

11. Рух в Україні проти унії очолив:

б) Костянтин Острозький;

12. Що собою являли братства, які виникли у кінці XVI ст.?

а)громадські культурно-релігійні об’єднання;

13. Укажіть братство, в друкарні якого І.Федоров видрукував

славнозвісний «Буквар».

б) Львівське;

14. Яка подія поклала початок оформленню кріпосного права на

українських землях?

в) видання III Литовського статуту1588 р.;

15. Що таке Магдебурзьке право?

б) право міст на самоврядування;

16. Коли вперше в писемному джерелі згадано українське козацтво?

а) 1492 р.;

17. Позначте, де в розташовувалася перша з восьми запорозьких

січей:

б) на о. Мала Хортиця.

18. Назвіть вищий орган влади на Січі:;

б) військова рада.

19. За якого польського короля був прийнятий перший козацький

реєстр?

а) Сигізмунд ІІ Август;

20. Хто був ватажком першого значного козацького повстання?

а) К.Косинський;

21. Хто такий ПетроМогила?

в) київський митрополит;

22. Хто такий Петро Сагайдачний?

а) державний діяч;

б) гетьман реєстрового козацтва;

23. Фортеця, збудована на Дніпрі французьким інженером Г. де

Бопланом була названа:

а) Кодак;

24. Хто такий Іван Сулима?

а) керівник козацького повстання;

25. «Ординація Війська реєстрового» (1638 р.):

б) зафіксувала реєстр у шість тисяч на чолі із польським комісаром та

ліквідувала право козаків на самоврядування.
map