Мастер-класс на тему Логические задачи по математике 2 классМастер класс: «Логические задачи по математике» 2 класс.

Бору биле Дилги чадаг чарышка маргышкан. Бир эвес бору баштайгыларнын бирээзи, а дилги эн соолгузунун мурнунда келген болза, олар каш дугаар чер алганыл?

Ачазы ийи уруу-биле терге мунуп турган. Тергелернин саны 3, дугую 7 болган.Кандыг тергелер мунуп турганнарыл?

Петя биле Коля класста 1 партада орар. Оларнын мурнунда 14 уруг, артында18 уруг. Шупту парталар ээлеттинген. Класста каш парта барыл?

Вера бодалга бодаан.Вера Анядан хой бодалга бодаан. Ира Анядан эвээш бодалга бодаан. Кым эн хой бодалга бодааныл?

Алла биле Люда ойнаар-кыс платьезин даараан. Олар денге эгелээш, бир домей дургенниг даарап турган. Уругларнын кайызы хой платье даарааныл?

5 домей кезиндектен шый.

Библбеспейде 5 будун,6 чартыктап каан 8 дорт чарыктай кескен груша бар. Шушу каш груша барыл?

Данилдин 2 карманында 20 руб бар. Кажан ол 1 карманындан оске карманче 6 руб суп алырга 2 карман акшалары ден апарган. Эгезинде карман бурузунге каш акша турганыл?

16+4 10+10 6+14

4 серенги ыяжын сыкпайн 7 деп чурагайны демдегле.

Коля, Ваня, Сережа номнар номчуп турганнар. Бир оол — аян-чорук, оскези дайын, ушкузу -спорт дугайында. Кым чунун дугайын номчааныл, бир эвес Коля спорт дугайында номчуван. Ваня дайын болгаш спорт дугайын номчуваан?

К

В

С

А

Д

С
map