Мастер-класс Тывызыксыг уннерМБДОУ Детский сад «Челээш» с. СаглыОвюрскогокожууна РТ.

Мастер класс

Темазы:Тывызыксыг уннер.

Башкы: Сат А.К.

Тема:Тывызыксыгуннер

Сорулгазы:

Дааштыгболгашхогжумнугуннернидыннадып тура уругларгаылгадыпооредири.

Уругларнынхогжумхерекселдерингеойнаарсонуургалынсайзырадыр.

Хогжумнугмергежилгелерниндузазы – билеуругларнышынунун ап ырлапбилирингеырыхогжумгеынакболурунгакижизидер.

Методиктигаргалары: коргузуг, тайылбыр, айтырыг, харыы.

Ажыглаарматериалдары: саазын, ложка, конгажыгаш, барабан.

Кичээлдинчорудуу

IОргкезээ

Экииуруглар!

Бис кичээливистеуннердугайындаооренир бис. Уннердааштыгболгашхогжумнугболур.

II Кол кезээ:

Карактарынаршийипалгаш, орээлдеуннерни, коридорда, даштындааштарныдыннапкорунерем (башкысаазынхалырадыр, холдарынчаскаар….)

— Чунудыннадынар, уруглар? (уругларнынхарыылары)

Ол-ла дыннанбугучуулдеринернидааштыгуннердээр.

Хогжумуннердээргебир – лехогжумхерекселдерининдузазы – билеудээнуннернихогжумнугуннердээр. Чижелээрге; конгаунну, барабан даажы, ложканысоктаары….. Ахогжумнугуннерниндузазы-биле «композитор» кижиырыгааялганытаарыштырар. Ырыгааялгачогаадыркижини «композитор» кижидээр. Амаксывыскамергежилгелерденкылыптаалынар.

«Сонга»

Хунунупкээргеорээлиштиизипэгелээн. Орээливистиагаарладыпсонгаларывысажыдыптааланар. Хат хадыпкелгенсонгаларывыстыхааптаалынар, уруглар.

Мергежилге 2

Ыяшбажындауягакушкашоолдары чем дилепалгырышканнар-чив –чив –чив –чив. Анаауткуйчемнепчораанавазыхарыысалыпырлаанчив–чив –чив –чив.

— Эр – хейлеруруглар.

— Ырлаарынгаунувустубелеткепалган бис, амботтарывыс, ооргаларывыстыдорттуткаш, эктивистихостугсалыр бис. Дааштыгболгашхогжумнугхерекселдерниндузазы – билеаялгаларданундуруптургаш «Частынырызын» ырлаптаалынарЫры «Частыныры»

Быжыглаашкын:

— Чунуоорендивисуруглар?

— Дааштыгуннергечулерхамааржырыл?

— Эр – хейлер, уруглар.Кичээливистонген. Четтирдим.
map