Методичка для практических работ ПИС



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННАЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

З КУРСУ «ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ»

Донецьк, ДонНУ

2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичних робіт

з курсу «Проектування інформаційних систем та прикладні аспекти їх використання»

(для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»)

Донецьк, ДонНУ

2014

УДК 681.518(075.8)

ББК У212.86с51

Укладачі:

О. П. Моісеєнко, асист.

Я. В. Кирилишен, канд. екон. наук, доц.

Затверджено вченою радою факультету математики та інформаційних технологій протокол № від

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Проектування інформаційних систем та прикладні аспекти їх використання» (для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність») / О. П. Моісеєнко, Я. В. Кирилишен. – Донецьк: ДонНУ, 2014. –35 с.

Наведено цілі виконання практичних робіт, завдання, загальні відомості з теми практичних робіт, приклади, зауваження та індивідуальні завдання, а також список рекомендованої літератури.

Для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» денної та заочної форм навчання.

УДК 681.518(075.8)

ББК У212.86с51

©Моісеєнко О. П., 2014

©Кирилишен Я. В., 2014

©ДонНУ, 2014

ЗМІСТ

ВСТУП5

Практичне завдання 1. Дослідження бізнес-процесів організації .6

Практичне завдання 2. Матриця ресурсів, матриця відповідальностей11

Практичне завдання 3. Використання case-засобів для моделювання інформаційних систем14

Практичне завдання 4. Моделювання бізнес-процесів та інформаційних потоків. Складання UML-діаграми (діаграми діяльності).18

Практичне завдання 5. Моделювання бізнес-процесів та інформаційних потоків. Складання діаграм використання (use-case-діаграм).22

Практичне завдання 6. Моделювання бізнес-процесів та інформаційних потоків. Складання ER-моделі (модель сутність-зв’язок).26

Практичне завдання 7. Розробка технічного завдання для автоматизації бізнес-процесів31

Список використаної літератури34

ВСТУП

Одним із методів підвищення ефективності та результативності діяльності організації є автоматизація процесів та інформаційних потоків. Для його застосування важливо добре вивчити актуальні умови та внутрішній стан організації. Розуміння суті існуючих бізнес-процесів і процедур у сфері діяльності організації дає керівникам необхідну інформацію про те, де необхідні удосконалення цих процесів і процедур, таких як їх автоматизація та застосування інновацій.

Дослідження бізнес-процесів представляє собою детальну побудову архітектури усіх процесів, які відбуваються в організації, шляхом збору відповідних даних і представлення їх в легкому для розуміння форматі. Це знайомство з організаційною структурою підприємства, основними цілями, дослідження бізнес-процесів та їх графічне відображення за діями, які виконуються учасниками процесу, функціональність за діючими особами та побудова інформаційної бази. Ці елементи є складовими технічного завдання, основи для побудови автоматизованої системи управління, від чіткості, лаконічності, узгодженості, цілеспрямованості якого залежить майбутнє програмне забезпечення підприємства.

Методичні вказівки розроблено на основі практичних занять, що проводяться авторами із загальної дисципліни «Проектування інформаційних систем та прикладні аспекти їх використання» для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» у Донецькому національному університеті.

Практичне завдання 1. Дослідження бізнес-процесів організації

Мета: Дослідити структуру бізнес-процесів та взаємозв’язки між ними для майбутнього моделювання інформаційного забезпечення та автоматизації процесів.

Завдання:

ознайомитись з поняттями бізнес процесу, його видами;

розглянути основні положення виконання бізнес-процесу на прикладі;

виконати самостійне виділення бізнес-процесів на обраному об’єкті та дослідження їх.

Загальні відомості

Бізнес-процес – це система послідовних, цілеспрямованих і регламентованих видів діяльності, в якій за допомогою управляючої дії і ресурсів входи процесу перетворюються у виходи, результати процесу, що представляють цінність для споживачів.

Бізнес-процеси бувають дискретними, тобто відокремленими один від одного, і можуть вказати на наступний або попередній бізнес-процес, та безперервними, тобто за допомогою яких можна відокремити проміжний стан серед будь-яких двох.

Приклади

У дискретному процесі, наприклад, робота касира у магазині, можна виділити етапи отримання грошей, видачі решти, видачі чека.

Прикладами безперервного процесу є кипіння води, випромінювання світла Сонцем.

Дослідження бізнес-процесів починається з визначення наступної інформації:

загальні принципи функціонування організації;

організаційна структура підприємства;

спрямування діяльності підприємства;

основні бізнес-процеси.

Для дослідження бізнес-процесу із метою його структуризації необхідно проаналізувати наступні основні положення:

Назва бізнес-процесу.

Умови початку виконання бізнес-процесу.

Документи і дані, які необхідні для виконання бізнес-процесу та їх джерела.

Документи і дані, які створюються у результаті виконання бізнес-процесу та їх отримувачі.

Діючі особи, які беруть участь у виконанні бізнес-процесу.

Ресурси, необхідні для виконання бізнес-процесу, якщо такі є.

Ресурси – результат виконання бізнес-процесу, якщо такі є.

Роль бізнес-процесу, його місце в загальних завданнях організації.

проблеми, які виникають при виконанні бізнес-процесів.

Нештатне завершення бізнес-процесу.

Послідовність дій виконання бізнес-процесу.

Регламенти, інструкції.

Приклад бізнес-процесу

Об’єкт дослідження – аптека. Розглянемо бізнес-процес оприбуткування медикаментів на складі та проведемо дослідження за наведеними положеннями.

Назва – «Процес оприбуткування медикаментів на складі».

Умови – отримання товару.

Необхідні документи – замовлення постачальнику, товарно-транспортна накладна, довідник номенклатурних позицій, довідник серій, документ-сертифікат, план розміщення товару.

Підсумкові документи – накладна оприбуткування, документ-сертифікат, картка товару.

Діючі особи – менеджери: прийомного відділу, відділу закупівель, відділу сертифікації, облікового відділу, відділу закупівель, складу. (Усі особи які беруть участь у виконанні бізнес-процесу).

Необхідні ресурси – людські (від 6 співробітників); матеріальні – товар (немає товару – немає бізнес-процесу), склад; інформаційні (вказані в пункті 3).

Ресурси, як результат – немає.

Роль – процес стратегічно важливий. Для майбутньої автоматизації говорить, про важливість швидкого виконання.

Проблеми – довгий процес сертифікації..

Нештатна ситуація – відмова у проведенні сертифікації товару.

Послідовний опис бізнес-процесу.

Менеджер приймального відділу приймає товар за товарною накладною постачальника, перевіряючи номенклатуру, кількість, серійну відповідність, термін придатності.

При повній відповідності товару, що фактично поступив, товару, який вказаний в товарно-транспортній накладній і замовленому постачальникові, менеджер приймального відділу передає документи менеджерові відділу закупівель. Якщо виникли якісь непорозуміння, здійснюється процес виявлення винних осіб і пред’явлення претензій.

Менеджер відділу закупівель перевіряє відповідність постачання замовленої номенклатури, кількості, ціні та на підставі товарної накладної постачальника формує прибуткову накладну, відображаючи в базі даних кількість і облікову ціну товару, що надійшов. Далі в роботу включаються менеджери відділів сертифікації і маркетингу.

Менеджер відділу сертифікації за товарно-транспортною накладною перевіряє наявність серій в довіднику. За необхідності довідник серій поповнюється.

Менеджер відділу сертифікації здійснює процес сертифікації. У даному випадку цей процес розглядається і як процес прибуткування сертифікатів-документів на медикаменти, і як процедура сертифікації з метою одержання документів-сертифікатів.

Менеджер облікового відділу при прибуткуванні товару за товарно-транспортною накладною розбиває кожну номенклатурну позицію по серіях із зазначенням терміну придатності.

Паралельно з роботою менеджера з сертифікації, після віддзеркалення в базі даних кількості товару менеджером відділу закупівель, менеджер відділу маркетингу, використовуючи товарно-транспортну накладну, визначає базову ціну продажу і вказує її в картці товару.

Розміщення товару за місцями зберігання здійснюється менеджером складу відповідно до Плану розташування продукції на місцях зберігання. Місце зберігання заноситься в картку товару.

Строки виконання:

перевірка на відповідність отриманого товару, замовленню постачальника та товарно-транспортній накладній – 2 дні;

формування прибуткових накладних – 2 дні;

сертифікація – до 1-го місяця;

розміщення товару – до 5-ти днів.

Зауваження

Пункти 1 6, 8, 11, 12 обов’язкові, вони не можуть бути відсутніми. Якщо при виконанні дослідження бізнес-процесу будь-який пункт відсутній, необхідно повторно проаналізувати кожний пункт.

Ресурси–результати бізнес-процесу можуть бути відсутні, так як вони притаманні виробничим бізнес-процесам.

Слід відрізняти виникаючі проблеми від нештатного завершення процесу. Наприклад, нештатна ситуація відмова у проведенні сертифікації товару, говорить про неможливість подальшого розвитку процесу, а проблема – довго проходить процес сертифікації, він залежить від зовнішніх обставин, говорить про зупинку на невизначений час, проблема може вирішитись, а може перейти у нештатне завершення.

Під час послідовного опису бізнес-процесу слід вказувати усі важливі деталі, але у той же час дотримуватись послідовності, уникнення розривів, чіткості та лаконічності, так як може бути велика кількість процесів, які автоматизуються.

Необхідно перевіряти, щоб у кожному кроці опису бізнес-процесу була присутня діюча особа (актор) та документи (артефакти), з якими він працює. Так як дія сама собою не виконується, документи не заповнюються, не передаються.

Менеджер приймального відділу приймає товар у супроводі товарної накладної постачальника, перевіряючи номенклатуру, кількість, серійну відповідність, термін придатності.

Необхідно зберігати найменування, назви відділів, діючих осіб протягом усього бізнес-процесу.

Індивідуальні завдання

Необхідно обрати об’єкт дослідження – організація, підприємство (для кращого уявлення процесів і організації діяльності об’єкта, наприклад, місце, де студент проходив практику, або працює).

Виявити галузь діяльності організації, головні цілі функціонування та головні бізнес-процеси, побудувати організаційну структуру організації.

Виділити 5 6 бізнес-процесів, які можуть бути автоматизованими.

Дослідити кожний бізнес-процес за дванадцятьма положеннями та оформити у вигляді звіту.

Практичне завдання 2. Матриця ресурсів, матриця відповідальностей

Мета: Навчитись розподіляти ресурси і відповідальність осіб за бізнес-процесами

Завдання:

ознайомитись з поняттями «матриця ресурсів», «матриця відповідальностей»;

самостійно визначити ступені відповідальності осіб за бізнес-процесами та розподілити ресурси у вигляді матриць.

Загальні відомості

Матриця ресурсів (табл. 1) визначає усі ресурси, які беруть участь у бізнес-процесах. Це можуть бути інформаційне (артефакти), матеріально-технічне, фінансове забезпечення. Кадрове забезпечення відображається у матриці відповідальності.

Таблиця 1

Матриця ресурсів

Ресурс

Бізнес-процес 1

Бізнес-процес 2

Бізнес-процес 3

Бізнес-процес 4

1

+

+

2

+

+

3

+

Матриця відповідальності (RACI) визначає ступінь відповідальності кожного учасника у бізнес-процесі, якщо він бере в ньому участь. Ступенів відповідальності може бути багато. Далі наведено класичний набір учасників та власне матрицю (табл. 2):

Відповідальний (Accountable – A) – повністю відповідає за виконання бізнес-процесу та має право приймати рішення щодо реалізації.

Виконавець (Responsible –R) – виконує поточні завдання, але загалом не несе відповідальності за спосіб його реалізації.

Консультант (Consult – C) – спостерігає за виконанням бізнес-процесу та висловлює свої думки щодо реалізації, здійснює експертну оцінку.

Інформуючий (Inform – I) – особа, яку оповіщають після виконання бізнес-процесу.

Таблиця 2

Матриця відповідальності

Учасник

Бізнес-процес 1

Бізнес-процес 2

Бізнес-процес 3

Бізнес- процес 4

1

A

R

С

I

2

R

I

A

С

3

R

A

I

A

Приклад

За бізнес-процесом «Оприбуткування медикаментів на складі» представимо матрицю відповідальностей (табл. 3). Ступенів відповідальності буде два: Вик – виконавець, В – відповідальний, У – той, хто узгоджує.

Таблиця 3

Матриця відповідальності

Менеджер

Оприбуткування медикаментів на складі

Прийомного відділу

Вик,У

Відділу закупівель

Вик, В

Відділу сертифікації

Вик

Облікового відділу

Вик

Маркетингового відділу

Вик

Складу

Вик

Зауваження

Відповідальний може бути тільки один.

Матриця відповідальності повинна мати хоча б виконавця та відповідального.

Набір ступенів відповідальності може бути довільним, залежно від бізнес-процесу, який реалізується, сфери діяльності та мати свої умовні позначки.

Учасник може одночасно мати декілька ступенів відповідальності. Наприклад, бути відповідальним та експертом.

Індивідуальне завдання



Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст




map