Мсткыйль эшМөстәкыйль эш

I вариант

Чагыштыр:

800 100…80 010

254 316…245 316

Сан куй:

6 239 = 6 009 + ……….

54 000 + …….. = 54 702

53 682 санында ничә йөз бар?

___________________________

280 640 санында ничә дистә бар? ____________________________

Саннарны үсә бару тәртибендә яз:

57 002, 31 634, 70 050, 5 302, 70 500

____________________________________________

Исәплә:

39 729 + 1 =

54 300 – 1 000 =

10 000 – 1 =

456 х 1 000 =

923 827 – 3 000 =

849 600 : 10 =

Мөстәкыйль эш

II вариант

Чагыштыр:

600 400…60 040

836 592…863 592

Сан куй:

7 816 = 7 016 + ……….

48 000 + ……….48 010

53 112 санында ничә ничә йөз бар?

_______________________________

700 004 санында ничә дистә бар?

_______________________________

Саннарны үсә бару тәртибендә яз:

99 998, 100 001, 100 002, 100 006

_____________________________________

Исәплә:

73 549 + 1 =

32 600 – 1 000 =

30 000 – 1 =

268 х 1 000 =

206 317 – 300 =

84 600 : 10 =
map