Оюн-моорейОюнмоорей : Сагынгырлар, тывынгырлар клуву.

Темазы: Быжыглаашкын.

Сорулгазы: ооренип эрткенин быжыглаары;

оореникчилернин билиин чарыш – оюннар дузазы – биле

хынаары; уругланын сан кичээлинде сонуургалын бедидеринге

янзы – буру математиктиг оюннарны ойнадып, аас – биле

саналгазын сайзырадыры; уругларны демниг, найыралдыг

болурунга кижизидери;

Оюннун чорудуу:

Организастыг кезээ

Катаптаашкын

Бо неделяда сан неделязы чоруп турары – биле бис клазывыска оюн – моорей эрттирер бис. Оюн – моорейни КВН (клуб веселых и находчивых) деп чарар, тывалаарга сагынгырлар, тывынгырлар клуву дээр.

Математика – угаан шимчедикчизи.

/ М.И.Калинин/.

Математика дээрге хамык эртемнернин кадыны деп чугаа бар.

Математика чокта кайнаар – даа бардынмас, бистин амыдыралывыска математика кончуг чугула херек бооп чоруур. Ынчангаш богун бо ийи командага уступ алгаш маргыжып, оюн – моорей эрттирер бис. Командалар аразында капитаннарын боттары шилип алыр.

Капитанын шилип алгаш, командазынын адын, девизин тодарадып алыр.( 5 минут).

Бир команда «Сагынгырлар», бир команда «Тывынгырлар» болур.

Словарьлыг ажыл:

Сагынгыр, тывынгыр – дээрге дыка дурген сактып, бодап ,тып каарын ынча дээр.

Оюннар:

1.Оюн «Санныг викторина».

— Мен айтырыглар салырымга силер тывар силер.

Математикада каш чурагай барыл?

Кижинин холунда, будунда каттышкаш каш салаалар барыл?

Диис каш буттугул?

1 чылда каш уе барыл?

1 неделяда каш хуннер барыл?

Челээште каш он барыл?

2. Оюн «Частырыын тып»

1+1=3 1+2=5

5-3=2 3-1=2

3.Геометиялыг фигуралар- биле ажыл.

Саннарны деннээр, «улуг, биче, ден» демдектерни салыры:

5 биле 7 5 биле 1

4 биле 3 2 биле 2

3 биле 5 3 биле 4

Оюннар:

. Бо чул?(точка)

Бо чуу деп шыйыгыл?

Бо кандыг шыйыгыл?

Бо чуу шыйыгыл?

Бо чуу шыйыгыл?

Баштак бодалгалар:

Дагаа чангыс будунга 2 кг болза, а ийи будунун кырынга каш кг болурул? (2 кг)

Мишанын кырган- ачазы 10 хойлуг турган, а кырган – ачазы тос дугаар хойну догерип чипкен.Каш хой артканыл? ( 9 хой).

Бору бодунун торуттунген хунунде 3 хаван оолдарын, 3 адыгны база 1 кызыл бортчугешти чалаан. Бору бодунун торуттунген хунунче каш дириг амытаннар чалааныл?

7.Оюн «Четпес фигура»

8.Оюн «Кескен чуруктарны тудуштурар»

9. Аас – биле саналга: 10, 6, 7, 3, 9, 5 – мурнунда турар саннар барыл?

8, 1, 6, 9, 5, 2 – соонда турар саннар барыл?

10. Туннели:

— Богун оюн – моорейге шупту идепкейлиг кириштинер.Ынчангаш 2 команданын очколарын санааш, туннелин ундурер, Кайы команда тиилээнин тывар. Мындыг оюннарга ойнаарга силерге солун болду бе? Эр – хейлер! Четтирдим.
map