Оюн-моорей_39085Оюн – мөөрей : Сагынгырлар, тывынгырлар клуву.

Темазы: Быжыглаашкын.

Сорулагзы: Өөренип эрткенин быжыглаары;

өөреникчилерниӊ билиин чарыш – оюннар дузазы – биле

хынаары; уругланыӊ сан кичээлинде сонуургалын бедидеринге

янзы – бүрү математиктиг оюннарны ойнадып аас – биле

саналгазын сайзырадыры; уругларны демниг, найыралдыг

болурунга кижизидери;

Оюннуӊ чорудуу:

Организастыг кезээ

Катаптаашкын

Бо неделяда сан неделязы чоруп турары – биле бис клазывыска оюн – мөөрей эрттирер бис. Оюн – мөөрейни КВН (клуб веселых и находчивых) деп чарар, тывалаарга сагынгырлар, тывынгырлар клуву дээр.

Математика – угаан шимчедикчизи.

/ М.И.Калинин/.

Математика дээрге хамык эртемнерниӊ кадыны деп чугаа бар.

Математика чокта кайнаар – даа бардынмас, бистиӊ амыдыралывыска математика кончуг чугула херек бооп чоруур. Ынчангаш бөгун бо ийи командага уступ алгаш маргыжып оюн – мөөрей эрттирер бис. Командалар аразында капитаннарын боттары шилип алыр.

Капитанын шилип алгаш командазынын адын, девизин тодарыдып алыр.( 5 минут).

Бир команда сагынгырлар, бир команда тывынгырлар болур.

Словарьлыг ажыл:

Сагынгыр, тывынгыр – дээрге дыка дурген сактып, бодап ,тып каарын ынча дээр.

Оюннар:

1.Оюн «Санныг викторина».Мен айтырыглар салырымга силер тывар силер.

Математикада каш чурагай барыл?

Кижинин холунда, будунда каттышкаш каш салаалар барыл?

Диис каш буттугул?

1 чылда каш уе барыл?

1 неделяда кА хуннер барыл?

Челээште каш өӊ барыл?

2. Оюн «Частырыын тып»

1+1=3 1+2=5

5-3=2 3-1=2

3.Геометиялыг фигуралар биле ажыл.

Саннарны деӊне «улуг, биче, деӊ» демдектерни салыры.

5 биле 7 5 биле 1

4 биле 3 2 биле 2

3 биле 5 3 биле 4

Оюннар

. бочул?(точка)

Бо чуу деп шыйыгыл?

Бо кандыг шыйыгыд?

Бо чуу шыйыгыл?

Бо чуу шыйыгыл?

Баштак бодалгалар.

Дагаа чангыс будунга 2 кг болза, а ийи будунун кырынга каш кг болурул? (2 кг)

Мишанан кырган- ачазы 10 хойлуг турган, а кырган – ачазы тос дугаар хойну догерип чипкен.Каш хой артканыл? ( 9 хой).

Бору бодунун торуттунген хунунде 3 хаван оолдарын, 3 адыгны база 1 кызыл бортчугешти чалаан. Бору бодунун торуттунген хунунче каш дириг амытаннар чалааныл?

7.Оюн «Четпес фигура»

8.Оюн «Кескен чуруктарны тудуштурар»

9. Аас – биле саналга: 10, 6, 7, 3, 9, 5 – мурнунда турар саннар барыл?

8, 1, 6, 9, 5, 2 – соонда турар саннар барыл?

10. Туннели: Богун оюн – моорейге шупту идепкейлиг кириштинер.Ынчангаш 2 команданын очколарын саннаа, туннелин ундурер, Кайы команда тиилээнин тывар. Мындыг оюннарга ойнаарга силерге солун болду бе? Эр – хейлер! Четтирдим.
map