Олимпиада по родной речи 2клТорээн чугаага олимпиада 2 класс.

Ф.И.О.__________________________________________________ Класс___________ Ай, хуну_____________________

Сөзүглелди кичээнгейлиг номчу.

Хоорай черге ыттың ажыы биче, ыналза-даа ажылдаанда азы ынай-бээр чуве барда, аңаа бажын ээледип каап болур. Ынчангаш бажыңның ээлери мойну ак, боду кара эник азырап алганнар. Ооң адын-даа, чүзүнүн-даа барымдаалап,Ак-Мойнак деп адап алганнар.

Хундус болурга-ла, улуг кижилер ажылдап чоруй баар, бичии уруглар өөренип чоруп каар. Ол чоруурда: «Кайнаар-даа барбас сен.Сээң хүлээлгең – бажың кадарары. Бис чогувуста, кымны-даа чагдатпас сен» — деп чагып каар турганнар.

Шынап-ла, ол хүлээлгезин Ак-Мойнак багай эвес күүседип турган:ээлери чокта бажыңче кымны-даа чагдатпас. Эргин кырынга көге-бугалар хонкптар ийикпе, азы чүү-хөө чыып чиир дээш, бора-хирилээлер херим иштинге хонуптар болза, доп-дораан сывырыптар турган. Тарып каан огородка кожазында бажыңның азырал бора-тоолайлары азы диизи көстүп келген болза, ээрбишаан шурай-ла бээр.

Сөзүглелде чүнүң дугайында бижээнил?

А) коге-буга в) бора-хирилээ

Б) бичии эник г) диис дугайында.

Болуушкун кайда болуп турарыл?

А) аргада в) ховуда

Б) хоорайда г) суурда

Ыттын чузуну кандыгыл?

А)боду ак, буду кара в) мойну ак, боду кара

б)кара шокар г) бугу боду кара

Ыт огородтан кандыг куштарны хойзуп турганыл?

А)коге-бугаларны, бора-хирилээлерни

Б)торгларны, хартыгаларны

в) сайлыктарны, тааннарны

г) эзирлерни, кара-куштарны

Мойнак хулээлгезин канчаар кууседип турганыл?

А)эки

Б)багай эвес

в) кончуг багай

г) чугээр

«Хоорай черге ыттын ажыы биче» деп домактын утказын канчаар билип тур сен?

А)мал-маган кадартыр

Б)дыка шаптыктыг

в) шоолуг ажыы чок

г) азыраары берге

Созуглелге кайы ат тааржып болурул?

А)Чайгы хуннер

Б)Ак-Мойнак

в) тенек эник

г) Херим иштинге

Ак-Мойнакты кандыг ыт деп болурул?

А)чалгаа

Б)уйгужу

в) кортук

г) бузурелдиг

Дараазында улегер домактарны улаштыр бижи.

Эжишкилер найыралы эртине__________________________

Демниг сааскан теве_______________________

Чашпаа кижинин созу хой чалгаа___________________________________

Кижи чуртунга ынак куш_____________________________

Тыва хогжум херекселдеринден бижи: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Торээн чурт дугайында улегер домактан бижип корем.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тыва ак чем аймаандан бижи:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эр кижинин уш оюну:

_________________________________________________________________________________

Тыва улустун аас-чогаалынга чулер хамааржырыл?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кадарчылар кыжын кайнаар кожерил?___________________

Чайын_________________, чазын_______________________,кузун____________

Тыва календарь ёзугаар чыл санаашкынында кандыг дириг амытаннар кирип турарыл, оларны бижи:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Билирин тоолдар, чечен-чугаалар, шулуктер аттарындан бижи:

Тоолдар:__________________________________________________________________________

Чечен-чугаалар:______ _____________________________________________________________

Шулуктер:________________________________________________________________________

Харыызы:

Сөзүглелде чүнүң дугайында бижээнил?

А) коге-буга в) бора-хирилээ

Б) бичии эник г) диис дугайында.

Болуушкун кайда болуп турарыл?

А) аргада в) ховуда

Б) хоорайда г) суурда

Ыттын чузуну кандыгыл?

А)боду ак, буду кара в) мойну ак, боду кара

б)кара шокар г) бугу боду кара

Ыт огородтан кандыг куштарны хойзуп турганыл?

А)коге-бугаларны, бора-хирилээлерни

Б)торгларны, хартыгаларны

в) сайлыктарны, тааннарны

г) эзирлерни, кара-куштарны

Мойнак хулээлгезин канчаар кууседип турганыл?

А)эки

Б)багай эвес

в) кончуг багай

г) чугээр

«Хоорай черге ыттын ажыы биче» деп домактын утказын канчаар билип тур сен?

А)мал-маган кадартыр

Б)дыка шаптыктыг

в) шоолуг ажыы чок

г) азыраары берге

Созуглелге кайы ат тааржып болурул?

А)Чайгы хуннер

Б)Ак-Мойнак

в) тенек эник

г) Херим иштинге

Ак-Мойнакты кандыг ыт деп болурул?

А)чалгаа

Б)уйгужу

в) кортук

г) бузурелдиг

Дараазында улегер домактарны улаштыр бижи.

Эжишкилер найыралы эртине__________________________

Демниг сааскан теве_______________________

Чашпаа кижинин созу хой чалгаа___________________________________

Кижи чуртунга ынак куш_____________________________

Тыва хогжум херекселдеринден бижи:

Игил, бызаанчы, дошпулуур, хомус, чадаган.

Торээн чурт дугайында улегер домактан бижип корем.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тыва ак чем аймаандан бижи:

_Эр кижинин уш оюну:

_хуреш, ча адары, аът чарыжы

Тыва улустун аас-чогаалынга чулер хамааржырыл?

Тывызыктар, улегер-д, ч-чугаалар, кожамыктар.

Кадарчылар кыжын кайнаар кожерил?___________________

Чайын_________________, чазын_______________________,кузун____________

Тыва календарь ёзугаар чыл санаашкынында кандыг дириг амытаннар кирип турарыл, оларны бижи:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Билирин тоолдар, чечен-чугаалар, шулуктер аттарындан бижи:

Тоолдар:__________________________________________________________________________

Чечен-чугаалар:______ _____________________________________________________________

Шулуктер:________________________________________________________________________
map