Питання на практикуНа практику!!! Перше питання – структура бібліотеки, друге – питання нижче (нумерація за списком), третє – нам повинен дати викладач.

Список групи:

Андрущенко Дмитро

Бабенко Максим

Барков Максим

Безуглий Сергій

Будняк Аліна

Вигорницька Світлана

Герасименко Олена

Герман Олег

Гуменюк Дарія

Дадашов Ельнур

Дзюба Максим

Дьомкіна Олена

Журба Владислав

Забродський Андрій

Карпіна Єлизавета

Коваль Іван

Комова Катерина

Курченко Аліна

Лук’яненко Олександр

Марков Артем

Мельник Альона

Мирна Вікторія

Осіпов Тимофій

Індивідуальні завдання навчальної практики студентів І курсу

1. Система вищої освіти в Україні та перспективи її розвитку. Входження до Єдиного європейського освітнього простору.

2. Болонський процес як засіб інтеграції та демократизації вищої освіти країн Європи.

3. Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS). Таблиця відповідності шкали оцінювання ЕСТS з національною системою оцінювання в Україні та НУХТ.

4. Ступеневість вищої освіти, стисла характеристика освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки фахівців: «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

5. Характеристика напрямів підготовки та спеціальностей за якими здійснюється підготовка фахівців у Національному університеті харчових технологій.

6. Система державних стандартів вищої освіти. Стандарти галузі знань «Економіка і підприємництво».

7. Варіативні освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми всіх рівнів підготовки з напряму «Економіка підприємства».

8. Місце НУХТ у системі вищої освіти та системі підготовки кадрів вищими навчальними закладами для економіки України.

9. Загальні відомості про НУХТ. Статут НУХТ, Правила внутрішнього трудового розпорядку НУХТ.

10. Основні структурні підрозділи НУХТ: ректорат, деканат, кафедри, бібліотека, допоміжні служби.

11. Місце та роль факультету економіки і менеджменту в організації навчально-виховного процесу студентів.

12. Історія, традиції, правила внутрішнього розпорядку, організація навчальної, наукової, виховної, культурно-масової роботи на факультеті.

13. Роль навчальної, науково-дослідної, самостійної та громадської діяльності студентів у формуванні фахівців з економіки підприємства.

14. Органи самоврядування студентів у НУХТ та на факультеті: роль в організації навчального процесу, побуту та відпочинку.

15. Організація соціальної захищеності студентів у НУХТ.

16. Етапи розвитку вищого навчального закладу. Стисла характеристика етапів розвитку НУХТ та факультетів. Прапор і герб НУХТ.

17. Формування навчального комплексу НУХТ, процеси реструктуризації. Матеріально-технічна база та її удосконалення.

18. Роль ректорів, викладачів — відомих діячів науки та працівників освіти у розвитку та формуванні сучасного іміджу НУХТ.

19. Викладачі НУХТ — ветерани Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) та праці.

20. Найбільш відомі досягнення: наукові праці, підручники, посібники, свідоцтва, патенти та ін.

21. Нагороди колективу та професорсько-викладацького складу НУХТ.

22. Міжнародні зв’язки. Підготовка іноземних громадян у НУХТ.

23. Почесні гості та делегації. Наукові видання. Друкований орган НУХТ.

24. Потреби економіки та підготовка економістів нового типу в Україні. Економіст як організатор конкретних видів діяльності на підприємстві.

25. Робота економіста низового, середнього і вищого рівня, управління організацією. Типи підприємств, види організацій на ринку товарів та послуг.

26. Роль економіста у виборі стратегії та розробці тактики управління господарською діяльністю. Розробка, прийняття та реалізація управлінських рішень.

27. Основні завдання, що вирішують економісти: загальне управління; управління стратегічним розвитком підприємства; управління організаційними змінами; управління інноваційною та інвестиційною діяльністю; корпоративне управління; управління людськими ресурсами; управління фінансовою діяльністю; управління маркетинговою діяльністю підприємства.

28. Проблеми удосконалення функцій менеджменту: планування, організація, мотивація, контроль та координація діяльності організації.

29. Перелік професійних назв робіт, які здатні виконувати фахівці за напрямом підготовки «Економіка підприємства».

30. Роль випускової кафедри прикладної економіки в підготовці фахівців.
map