Положення про ДНД общины КраматорскаЗатверджено

рішенням загальних зборів людей

територіальної громади

м. Краматорська

(протокол від ___.02.2014 р.)

ПОЛОЖЕННЯ

про добровільні народні дружини по охороні

порядку і самозахисту людей територіальної

громади м. Краматорська

В умовах розвинутого сучасного суспільства, великих економічних і соціальних перетворень в нашій країні все більш важливого значення набуває завдання формування свідомості й почуття високої відповідальності кожної людини перед суспільством, забезпечення дисципліни й організованості, всемірного зміцнення народного правопорядку і законності.

У вирішенні цього завдання поряд з державними органами і громадськими організаціями важлива роль належить добровільним народним дружинам. Створені з ініціативи людей народні дружини беруть активну участь у роботі по зміцненню порядку у суспільстві, ведуть інтенсивну роботу з викорінення причин порушення правил людського співжиття та іншими антинародними проявами. Своєю діяльністю вони заслужили авторитет і визнання у широких мас населення.

Робота добровільних народних дружин, які об’єднують в своїх рядах тисячі передових і свідомих людей, служить яскравим прикладом демократизму, що грунтується на широкій і всезростаючій участі людей у житті країни як на місцевому так і на державному рівні.

Відповідно до статті 17 Конституції України захист сувіренитету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної і інформаційної безпеки є справою всього Українського народу.

I. Загальні положення.

1. Добровільні народні дружини утворюються людьми на підприємствах, в установах, організаціях, а також за місцем проживання для охорони народного порядку, самозахисту і запобіганню правопорушенням.

2. Вся діяльність добровільних народних дружин грунтується на суворому додержанні принципів верховенства права і законності. В своїй роботі дружини керуються Конституцією України, нормами міжнародного і звичаєвого права, рішеннями загальних зборів людей територіальної громади, а також цим Положенням.

3. Народні дружини утворюються за виробничо-територіальним принципом на підприємствах, будовах, транспорті, установах, організаціях, учбових закладах, житлово-експлуатаційних конторах, будинкових громадах, гуртожитках і т. ін.

4. В добровільні народні дружини приймаються люди, які досягли 18 років, з числа свідомих робітників, службовців, студентів, учнів, пенсіонерів, здатних за своїми діловими та морально-політичними якостями успішно виконувати поставлені перед дружиною завдання.

5. Керівництво добровільними народними дружинами здійснюється уповноваженими територіальною громадою городовими і порядниками.

6. Державні органи, громадські організації і службові особи всебічно сприяють і допомагають добровільним народним дружинам в їх діяльності по зміцненню громадського порядку та запобіганню правопорушенням.

Державні органи, господарські і громадські організації не пізніше як у десятиденний строк розглядають матеріали і пропозиції, що надійшли від народних дружин та їх штабів, і вживають по них відповідних заходів.

7. Протидія законній діяльності народних дружинників, посягання на життя, здоров’я та гідність народних дружинників у зв’язку з їх діяльністю по охороні громадського порядку тягнуть за собою відповідальність згідно з законодавством.

II. Основні завдання і функції добровільних народних дружин.

8. Основними завданнями добровільних народних дружин є охорона прав і законних інтересів людей, активна участь в запобіганні та припиненні правопорушень, охорона народного порядку, власності громади і людей, участь в роботі по вихованню людей в дусі поваги до принципів верховенства права і правил людського співжиття.

9. Добровільні народні дружини, виконуючи покладені на них в пункті 8 цього Положення завдання і керуючись пунктом 2 цього Положення:

а) беруть участь в охороні громадського порядку на вулицях, площах, в парках, на транспортних магістралях, вокзалах, пристанях, в аеропортах та інших громадських місцях, а також в підтриманні порядку під час проведення різних масових заходів;

б) взаємодіють з органами внутрішніх справ, прокуратури, юстиції та судам в їх діяльності по зміцненню народного порядку і запобіганню правопорушенням;

в) беруть участь в запобіганню проявів хуліганства, пияцтва, самогоноваріння, розкрадання державного та народного майна, а також особистого майна людей, порушення правил торгівлі та інших правопорушень;

г) беруть участь в проведенні виховної роботи в трудових колективах та серед населення по додержанню правил людського співжиття і запобіганню антинародним вчинкам;

д) беруть участь в вирішенні проблем дитячої бездоглядністі і правопорушень неповнолітніх;

є) беруть участь у забезпеченні безпеки руху транспорту і пішоходів та в запобіганні дорожньо-транспортним пригодам;

ж) вживають заходів до подання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від нещасних випадків чи правопорушень, а також тим, які знаходяться в громадських місцях у безпорадному стані; беруть участь в рятуванні людей, майна та в підтриманні громадського порядку під час стихійного лиха та за інших надзвичайних обставин;

з) подають допомогу прикордонним військам в охороні державного кордону;

і) беруть участь в проведенні заходів по охороні та захисту природних багатств, боротьбі з браконьєрством і порушеннями правил полювання та рибальства;

ї) захищають сувіренитет і територіальну цілісність України, забезпечують її економічну і інформаційну безпеку.

III. Порядок утворення та організації роботи добровільної народної дружини.

10. Добровільна народна дружина засновується на організаційних зборах людей, які бажають вступити у дружину. Ці збори скликаються ініціативною групою.

11. На підприємствах, в установах, організаціях та учбових закладах з великою кількістю людей, що працюють і навчаються, за рішенням міського штабу добровільних народних дружин утворюються дружини виробництв (філіалів), цехів, відділів, дільниць, бригад, факультетів і т. ін., а також штаби для керівництва цими дружинами.

12. За поданням міського штабу добровільні народні дружини реєструються уповноваженим територіальної громади м. Краматорська. При реєстрації дружини перевіряється додержання встановленого порядку її утворення.

Ліквідація або реорганізація окремих добровільних народних дружин провадиться за рішенням міського штабу дружин з повідомленням про прийняте рішення уповноваженого територіальної громади.

13. Прийом у народну дружину провадиться на суворо добровільних засадах індивідуальним порядком на загальних зборах дружинників або на засіданні штабу дружини на підставі особистої заяви і при наявності рекомендації трьох людей за місцем роботи, навчання чи проживання кандидата, який бажає вступити у дружину.

14. Кожний дружинник приймає урочисту обіцянку (текст додається) на сумлінне та віддане виконання свого людського обов’язку по забезпеченню охорони правопорядку, запобіганню і боротьби з правопорушеннями. Урочиста обіцянка приймається на загальних зборах дружинників з запрошенням людей жителів територіальної громади м. Краматорська.

До прийняття урочистої обіцянки людям, які прийняті у дружину, роз’яснюється значення цієї обіцянки, з ними організується вивчення цього Положення, законодавчих та інших нормативних актів, що регламентують охорону громадського порядку та боротьбу з правопорушеннями, форм і методів роботи народних дружин.

Дружиннику, який твердо засвоїв свої обов’язки і права та прийняв урочисту обіцянку, командир або начальник штабу дружини вручає посвідчення встановленого зразка і пам’ятку дружинника, в якій викладаються основні обов’язки і права дружинника, а також найважливіші положення по охороні народного порядку. Тільки після цього дружинник допускається до виконання своїх обов’язків.

15. Дружинник, який допустив вчинок, несумісний з цим званням, або який не виконує своїх обов’язків, виключається з народної дружини. Рішення про виключення приймається на загальних зборах дружинників або засіданні штабу дружини; виключений з дружини здає посвідчення дружинника.

Дружинники, які звернулись з проханням про увільнення їх від обов’язків дружинника, вибувають із складу дружини. Рішення про вибуття приймається штабом, вибулий із складу дружини здає в штаб посвідчення дружинника.

Дружинники, які вибувають із складу народної дружини у зв’язку з зміною місця роботи, навчання або проживання, можуть бути прийняті у дружину за новим місцем роботи, навчання або проживання на підставі особистої заяви і характеристики, виданої штабом або командиром дружини, в якій вони раніше перебували.

16. Добровільну народну дружину очолюють командир дружини та його заступники, які обираються відкритим голосуванням на загальних зборах дружинників.

В дружині, що налічує понад 50 дружинників, для керівництва її роботою обирається штаб дружини.

17. Для оперативного керівництва роботою добровільних народних дружин в межах міста рішенням загальних зборів людей територіальної громади утворюється міський штаб добровільних народних дружин з уповноважених гродових, порядників, начальників штабів (командирів) окремих народних дружин і дружинників.

Начальник міського штабу добровільних народних дружин затверджується загальними зборами людей територіальної громади.

18. За рішенням міського штабу добровільних народних дружин можуть утворюватись відповідні штаби для керівництва роботою добровільних народних дружин у мікрорайонах міста.

19. 3 метою кращої організації роботи добровільних народних дружин по боротьбі з окремими видами правопорушень за рішенням міського штабу дружин утворюються спеціалізовані дружини або спеціалізовані групи в складі дружин по боротьбі з розкраданням народної власності, по запобіганню правопорушенням неповнолітніх, по забезпеченню безпеки шляхового руху та з інших напрямів діяльності добровільних народних дружин.

20. При міському штабі дружин можуть утворюватись зведені оперативні загони народних дружин.

IV. Обов’язки і права народного дружинника.

21. Народний дружинник зобов’язаний:

а) брати активну участь в охороні народного порядку, в роботі по запобіганню правопорушенням, вихованню людей у дусі додержання принципів верховенства права і правил людського співжиття; взаємодіяти з органами внутрішніх справ, прокуратури, юстиції та судам у діяльності по запобіганню правопорушенням і їх пресіканню;

б) всюди — на роботі, в учбовому закладі, на вулиці та в інших місцях загального користування захищати честь, гідність, а також права та законні інтереси людей, бути тактовним і ввічливим у поводженні з громадянами; рішуче і сміливо вживати передбачених нормами права заходів до припинення злочинних посягань та інших антинародних дій;

в) бути прикладом у праці, навчанні, побуті, постійно підвищувати свій концептуальний, ідейний, культурний та загальноосвітній рівень;

г) при виконанні завдань чітко і сумлінно виконувати вимоги командира і штабу дружини, а також враховувати дії працівників міліції при проведенні спільних заходів по охороні громадського порядку;

д) суворо додержуватися принципу верховенства права, виконувати законні накази командира, наполегливо оволодівати формами і методами боротьби з правопорушеннями, постійно поглиблювати свої знання народного права;

є) своєчасно повідомляти штаб дружини, органи міліції та інші відповідні державні органи і громадські організації про факти підготовлюваних або вчинених злочинів, які стали йому відомі, про виникнення стихійного лиха або про інші надзвичайні обставини, які загрожують безпеці людей, підприємств, установ і організацій, а також вживати заходів до відвернення їх шкідливих наслідків;

ж) при виконанні обов’язків носити нарукавну пов’язку, мати при собі посвідчення дружинника;

з) при звертанні людини, громадянина, жителя сприяти йому в припиненні виявленого ним правопорушення;

і) регулярно звітувати про свою роботу перед людьми, які рекомендували його в дружину.

22. Народний дружинник має право:

а) вимагати від людей, громадян, жителів додержання встановленого громадського порядку і припинення правопорушень;

б) складати у відсутності працівників міліції чи інших уповноважених на це осіб протокол у випадках злісного порушення громадського порядку або заподіяння правопорушенням майнової чи іншої шкоди людині, громадянину, жителю, підприємству, установі, організації з наступною передачею протоколу начальнику штабу (командиру) дружини;

в) вимагати від порушників громадського порядку пред’явлення паспорта або інших документів, що посвідчують особу, у випадках, коли встановлення особи необхідно для з’ясування обставин вчинення правопорушення або причетності до нього;

г) доставляти в міліцію чи в штаб добровільної народної дружини осіб, які вчинили правопорушення, або з метою припинення правопорушень, коли вичерпані інші заходи впливу, а також для встановлення особи порушника і складання протоколу, якщо немає можливості скласти його на місці порушення; при цьому перебування в штабі дружини доставленої особи не може тривати більше однієї години;

д) при припиненні правопорушень вилучати у порушників знаряддя їх вчинення з наступною негайною передачею їх в міліцію;

є) входити в клуби, на стадіони, в кінотеатри та інші громадські місця для переслідування порушника, що переховується, припинення правопорушень, які там виникли, а також за згодою адміністрації цих місць для виконання обов’язків по забезпеченню громадського порядку;

ж) при виконанні обов’язків по охороні громадського порядку використовувати власний транспортний засіб або платно користуватися міським пасажирським транспортом;

з) у невідкладних випадках використовувати транспортні засоби (крім спеціальних і дипломатичних автомобілів) для доставлення до лікувальних закладів осіб, що знаходяться в громадських місцях у безпорадному стані, а також осіб, які потерпіли від нещасних випадків або правопорушень і портебують у зв’язку з цим невідкладної медичної допомоги;

і) користуватися безплатно при виконанні обов’язків по охороні громадського порядку телефонами підприємств, установ і організацій;

к) вимагати від водіїв автомототранспортних засобів, тракторів та інших самохідних машин, які порушують правила шляхового руху, документи на право керування транспортними засобами, доставляти в найближчий орган міліції водіїв, які керують цими транспортними засобами в стані сп’яніння або без документів водія.

23. У випадках тимчасової непрацездатності народного дружинника, яка настала в зв’язку з виконанням обов’язків по охороні громадського порядку, дружиннику виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності, незалежно від стажу роботи, у розмірі 100 процентів заробітку, а у випадках постійної або тривалої втрати працездатності з тієї ж причини йому призначається пенсія по інвалідності у розмірі, встановленому для робітників і службовців, що втратили працездатність внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання.

Членам сім’ї дружинника, який загинув при виконанні обов’язків по охороні громадського порядку, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі, встановленому для сімей робітників і службовців, які померли від трудового каліцтва або професійного захворювання.

Дружинник і члени його сім’ї в зазначених випадках вправі вимагати у встановленому порядку відшкодування заподіяної шкоди.

V. Форми і методи роботи добровільних народних дружин.

24. Добровільні народні дружини здійснюють свою діяльність шляхом:

а) патрулювання і виставлення постів на вулицях, площах у парках та інших громадських місцях, проведення рейдів по виявленню правопорушень і осіб, які їх вчинили;

б) проведення індивідуальної виховної роботи з особами, які допускають правопорушення, встановлення шефства дружинників над такими особами; роз’яснення громадянам законодавства і правил людського співжиття, проведення бесід з батьками та іншими близькими родичами неповнолітніх, що допускають правопорушення;

в) оформлення матеріалів на правопорушників, направлення цих матеріалів у відповідні органи державної влади або місцевого самоврядування;

г) організації випуску сатиричних плакатів, стінних газет і фотовітрин, використання засобів преси, радіо і телебачення з метою профілактики правопорушень і впливу на осіб, які вчиняють злочини проти людяності і антигромадські вчинки;

д) обговорення поведінки порушників на засіданнях штабу дружини з запрошенням представників громадських організацій, колективів трудящих, членами яких є правопорушники.

VI. Керівництво діяльністю добровільних народних дружин.

25. Уповноважені городові та порядники, здійснюючи в межах своєї компетенції керівництво добровільними народними дружинами, організують і спрямовують їх діяльність, вживають заходів до зміцнення дружин і залучення до лав дружинників кращих представників людей, забезпечують додержання верховенства права в діяльності дружин, організують їх взаємодію з державними і громадськими організаціями, які беруть участь в охороні правопорядку, заслуховують повідомлення і звіти командирів і начальників штабів дружин, а також повідомлення і звіти з питань роботи дружин керівників підприємств, установ та організацій, незалежно від їх відомчого підпорядкування, вирішують питання матеріально-технічного забезпечення дружин.

26. Оперативне керівництво роботою дружинників здійснює штаб (командир) добровільної народної дружини, який:

а) проводить роботу по згуртуванню і зміцненню дружини, виховує у дружинників високу дисциплінованість, почуття людського обов’язку, товариськості, самовідданості, підтримує постійний зв’язок з людьми, які рекомендували дружинників;

б) організує вивчення дружинниками основ права і законодавства, заняття з фізичної підготовки дружинників, навчання формам і методам запобігання і боротьби з правопорушеннями;

в) планує роботу дружини, інструктує дружинників і контролює їх діяльність, веде облік результатів роботи дружини, готує для обговорення на зборах дружинників питання організації та діяльності дружини;

г) розглядає складені дружинниками протоколи про правопорушення і направляє їх у відповідні державні органи або органи місцевого самоврядування;

д) призначає відповідальних чергових по дружині, штабу з числа дружинників, членів штабу дружини;

є) звітує не менш одного разу на рік про свою роботу перед дружинниками і про роботу дружини перед відповідними колективами підприємств, установ і організацій, а також перед територіальною громадою на загальних зборах людей;

ж) порушує клопотання перед керівниками підприємств, установ і організацій, а також перед громадськими організаціями про заохочення дружинників, які найбільш відзначились.

27. Міський штаб дружин:

а) проводить організаційну роботу по утворенню дружин і вдосконаленню їх діяльності;

б) планує роботу добровільних народних дружин, розробляє заходи по взаємодії дружин, розподіляє сили дружин по території і напрямах їх діяльності, організує навчання керівників дружин;

в) перевіряє діяльність дружин, вживає заходів до усунення виявлених недоліків, узагальнює і поширює позитивний досвід роботи;

г) бере участь у розробці і здійсненні заходів по запобіганню правопорушенням, вносить з цією метою в державні органи і громадські організації пропозиції про усунення причин правопорушень і умов, які сприяють їх вчиненню;

д) порушує клопотання перед керівниками підприємств, установ і організацій, а також перед громадськими організаціями про заохочення дружинників, які найбільш відзначились;

є) проводить огляди та зльоти дружинників;

ж) звітує про роботу штабу дружин перед територіальною громадою на загальних зборах людей.

VII. Взаємодія органів внутрішніх справ, прокуратури, юстиції і судів з добровільними

народними дружинами.

28. Органи внутрішніх справ, прокуратури, юстиції і суди всіляко сприяють і подають підтримку добровільним народним дружинам у виконанні покладених на них завдань, дають командирам і начальникам штабів народних дружин необхідну для діяльності дружин інформацію про правопорушення, ведуть роботу по правовому вихованню дружинників, подають допомогу в забезпеченні їх методичними посібниками і юридично-довідковою літературою, беруть участь у роботі загальних зборів, оглядів, зльотів дружинників, у засіданнях штабів дружин.

29. Органи внутрішніх справ забезпечують організацію повсякденної взаємодії з добровільними народними дружинами, в необхідних випадках проводять інструктаж дружинників, навчають їх формам і методам боротьби з правопорушеннями, подають методичну допомогу дружинам у плануванні та обліку їх роботи, проводять за погодженням з штабами дружин спільні заходи по охороні громадського порядку і запобіганню правопорушенням.

VIII. Заходи заохочення і стягнення.

30. За активну участь у запобіганні і боротьбі з правопорушеннями народні дружинники заохочуються шляхом:

оголошення подяки;

нагородження Почесною грамотою;

занесення до Книги пошани;

занесення на Дошку пошани;

видачі подарунка або грошової премії;

надання додаткової оплачуваної відпустки строком до трьох днів.

Вказаний перелік заохочувань не є вичерпаним.

31. Оголошення про заохочення дружинників провадиться в урочистій обстановці на зборах, зльотах дружинників, зборах колективів підприємств, установ і організацій.

32. Народна дружина, яка досягла найкращих результатів у роботі, нагороджується спеціальною відзнакою, яка визначається загальними зборами людей територіальної громади.

33. До дружинників, які несумлінно ставляться до виконання своїх обов’язків, можуть застосовуватись за рішенням загальних зборів або штабу дружини такі стягнення:

попередження;

догана;

сувора догана;

виключення з дружини.

Про виключення дружинника з дружини повідомляються люди, які дали йому рекомендацію.

IX. Матеріально-технічне забезпечення добровільних народних дружин.

34. Підприємства, установи і організації забезпечують добровільні народні дружини цих підприємств, установ і організацій необхідними приміщеннями, телефонним зв’язком, меблями та інвентарем.

Міський штаб добровільних народних дружин, штаби дружин мікрорайонів, зведені оперативні загони народних дружин забезпечуються службовими приміщеннями, телефонним зв’язком та інвентарем виконавчими Комітетами відповідних Рад депутатів.

35. Витрати на утримання службових приміщень добровільних народних дружин підприємств, установ, організацій, на придбання меблів, інвентаря, спеціальної літератури, наочного приладдя, бланків посвідчень, пов’язок дружинника, а також телефонні, поштові та інші витрати, необхідні для забезпечення діяльності дружин, провадяться за рахунок коштів відповідних підприємств, установ і організацій.

Зазначені витрати міського штабу добровільних народних дружин, штабів дружин мікрорайонів, зведених оперативних загонів провадяться за рахунок асигнувань по бюджетах відповідних Рад депутатів.

36. Керівники підприємств, установ, організацій, виконавчі комітети Рад депутатів в разі необхідності виділяють добровільним народним дружинам, штабам дружин, зведеним оперативним загонам народних дружин на період чергування транспортні засоби.

37. Органи внутрішніх справ у необхідних випадках можуть надавати штабам добровільних народних дружин на період чергування мобільні радіозасоби та інші технічні засоби в порядку, що визначається Міністерством внутрішніх справ України.

X. Нагляд за додержанням соціалістичної законності.

38. Нагляд за точним виконанням принципів верховенства права і законості у діяльності добровільних народних дружин здійснюється уповноваженими городовими і порядниками.

Додаток

до Положення про добровільні

народні дружини по охороні

порядку і самозахисту людей

територіальної громади м. Краматорська,

затвердженого рішенням загальних

зборів людей територіальної громади

м. Краматорська

(протокол від ___.02.2014 р.)

УРОЧИСТА ОБІЦЯНКА

дружинника добровільної народної дружини

по охороні порядку і самозахисту людей

територіальної громади м. Краматорська

Я, людина, (Прізвище, Ім’я, По-батькові) вступаючи в ряди добровільної народної дружини, перед лицем своїх товаришів урочисто обіцяю: бути мужнім, пильний і дисциплінованим дружинником, вести примірну роботу для забезпечення народовладдя людей, запобігання правопорушенням, суворо додержувати принципу верховенства права, бути прикладом у праці та побуті.

Я зобов’язуюсь чесно і сумлінно виконувати всі покладені на мене обов’язки, самовіддано захищати права і законні інтереси людей, стояти на сторожі інтересів суспільства, в якому забезпечується вільний і всесторонній розвиток моєї особистості, в усій своїй діяльності бути беззавітно відданим людям територіальної громади м. Краматорська, своєму народу і Батьківщині.
map