Положення про ополчення КраматорскаЗатверджено

рішенням загальних зборів людей

територіальної громади

м. Краматорська

(протокол від ___.02.2014 р.)

ПОЛОЖЕННЯ

про народне ополчення по охороні порядку

і самозахисту людей територіальної

громади м. Краматорська

В умовах розвинутого сучасного суспільства, великих економічних і соціальних перетворень в нашій країні все більш важливого значення набуває завдання формування свідомості й почуття високої відповідальності кожної людини перед суспільством, забезпечення дисципліни й організованості, всемірного зміцнення народного правопорядку і законності.

У вирішенні цього завдання поряд з державними органами і громадськими організаціями важлива роль належить народному ополченню. Створені з ініціативи людей народні ополчення беруть активну участь у роботі по зміцненню порядку у суспільстві, ведуть інтенсивну роботу з викорінення причин порушення правил людського співжиття та іншими антинародними проявами. Своєю діяльністю вони заслужили авторитет і визнання у широких мас населення.

Робота народних ополчень, які об’єднують в своїх рядах тисячі передових і свідомих людей, служить яскравим прикладом демократизму, що грунтується на широкій і всезростаючій участі людей у житті країни як на місцевому так і на державному рівні.

Відповідно до статті 17 Конституції України захист сувіренитету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної і інформаційної безпеки є справою всього Українського народу.

I. Загальні положення.

1. Народні ополчення утворюються людьми на підприємствах, в установах, організаціях, а також за місцем проживання для охорони народного порядку, самозахисту і запобіганню правопорушенням.

2. Вся діяльність народних ополчень грунтується на суворому додержанні принципів верховенства права і законності. В своїй роботі ополчення керуються Конституцією України, нормами міжнародного і звичаєвого права, рішеннями загальних зборів людей територіальної громади, а також цим Положенням.

3. Народні ополчення утворюються за виробничо-територіальним принципом на підприємствах, будовах, транспорті, установах, організаціях, учбових закладах, житлово-експлуатаційних конторах, будинкових громадах, гуртожитках і т. ін.

4. В народні ополчення приймаються люди, які досягли 18 років, з числа свідомих робітників, службовців, студентів, учнів, пенсіонерів, здатних за своїми діловими та морально-політичними якостями успішно виконувати поставлені перед дружиною завдання.

5. Керівництво народними ополченнями здійснюється уповноваженими територіальною громадою городовими і порядниками.

6. Державні органи, громадські організації і службові особи всебічно сприяють і допомагають народним ополченням в їх діяльності по зміцненню громадського порядку та запобіганню правопорушенням.

Державні органи, господарські і громадські організації не пізніше як у десятиденний строк розглядають матеріали і пропозиції, що надійшли від народних ополчень та їх штабів, і вживають по них відповідних заходів.

7. Протидія законній діяльності народних ополчень, посягання на життя, здоров’я та гідність народних ополченців у зв’язку з їх діяльністю по охороні громадського порядку тягнуть за собою відповідальність згідно з законодавством.

II. Основні завдання і функції народних ополчень.

8. Основними завданнями народних ополчень є охорона прав і законних інтересів людей, активна участь в запобіганні та припиненні правопорушень, охорона народного порядку, власності громади і людей, участь в роботі по вихованню людей в дусі поваги до принципів верховенства права і правил людського співжиття.

9. Народні ополчення, виконуючи покладені на них в пункті 8 цього Положення завдання і керуючись пунктом 2 цього Положення:

а) беруть участь в охороні громадського порядку на вулицях, площах, в парках, на транспортних магістралях, вокзалах, пристанях, в аеропортах та інших громадських місцях, а також в підтриманні порядку під час проведення різних масових заходів;

б) взаємодіють з органами внутрішніх справ, прокуратури, юстиції та судам в їх діяльності по зміцненню народного порядку і запобіганню правопорушенням;

в) беруть участь в запобіганню проявів хуліганства, пияцтва, самогоноваріння, розкрадання державного та народного майна, а також особистого майна людей, порушення правил торгівлі та інших правопорушень;

г) беруть участь в проведенні виховної роботи в трудових колективах та серед населення по додержанню правил людського співжиття і запобіганню антинародним вчинкам;

д) беруть участь в вирішенні проблем дитячої бездоглядністі і правопорушень неповнолітніх;

є) беруть участь у забезпеченні безпеки руху транспорту і пішоходів та в запобіганні дорожньо-транспортним пригодам;

ж) вживають заходів до подання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від нещасних випадків чи правопорушень, а також тим, які знаходяться в громадських місцях у безпорадному стані; беруть участь в рятуванні людей, майна та в підтриманні громадського порядку під час стихійного лиха та за інших надзвичайних обставин;

з) подають допомогу прикордонним військам в охороні державного кордону;

і) беруть участь в проведенні заходів по охороні та захисту природних багатств, боротьбі з браконьєрством і порушеннями правил полювання та рибальства;

ї) захищають сувіренитет і територіальну цілісність України, забезпечують її економічну і інформаційну безпеку.

III. Порядок утворення та організації роботи народного ополчення.

10. Народне ополчення засновується на організаційних зборах людей, які бажають вступити у дружину. Ці збори скликаються ініціативною групою.

11. На підприємствах, в установах, організаціях та учбових закладах з великою кількістю людей, що працюють і навчаються, за рішенням міського штабу народного ополчення утворюються ополчення виробництв (філіалів), цехів, відділів, дільниць, бригад, факультетів і т. ін., а також штаби для керівництва цими ополченнями.

12. За поданням міського штабу народне ополчення реєструється уповноваженим територіальної громади м. Краматорська. При реєстрації ополчення перевіряється додержання встановленого порядку її утворення.

Ліквідація або реорганізація окремих народних ополчень провадиться за рішенням міського штабу ополчень з повідомленням про прийняте рішення уповноваженого територіальної громади.

13. Прийом у народне ополчення провадиться на суворо добровільних засадах індивідуальним порядком на загальних зборах ополченців або на засіданні штабу ополчення на підставі особистої заяви і при наявності рекомендації трьох людей за місцем роботи, навчання чи проживання кандидата, який бажає вступити у ополчення.

14. Кожний ополченець приймає урочисту обіцянку (текст додається) на сумлінне та віддане виконання свого людського обов’язку по забезпеченню охорони правопорядку, запобіганню і боротьби з правопорушеннями. Урочиста обіцянка приймається на загальних зборах ополченців з запрошенням людей жителів територіальної громади м. Краматорська.

До прийняття урочистої обіцянки людям, які прийняті в ополчення, роз’яснюється значення цієї обіцянки, з ними організується вивчення цього Положення, законодавчих та інших нормативних актів, що регламентують охорону громадського порядку та боротьбу з правопорушеннями, форм і методів роботи народних ополчень.

Ополченцю, який твердо засвоїв свої обов’язки і права та прийняв урочисту обіцянку, командир або начальник штабу дружини вручає посвідчення встановленого зразка і пам’ятку ополченця, в якій викладаються основні обов’язки і права ополченця, а також найважливіші положення по охороні народного порядку. Тільки після цього ополченець допускається до виконання своїх обов’язків.

15. Ополченець, який допустив вчинок, несумісний з цим званням, або який не виконує своїх обов’язків, виключається з народного ополчення. Рішення про виключення приймається на загальних зборах ополченців або засіданні штабу ополчення; виключений з ополчення здає посвідчення ополченця.

Ополченці, які звернулись з проханням про увільнення їх від обов’язків ополченця, вибувають із складу ополчення. Рішення про вибуття приймається штабом, вибулий із складу ополчення здає в штаб посвідчення ополченця.

Ополченці, які вибувають із складу народного ополчення у зв’язку з зміною місця роботи, навчання або проживання, можуть бути прийняті в ополчення за новим місцем роботи, навчання або проживання на підставі особистої заяви і характеристики, виданої штабом або командиром ополчення, в якій вони раніше перебували.

16. Народне ополчення очолюють командир дружини та його заступники, які обираються відкритим голосуванням на загальних зборах ополченців.

В ополченні, що налічує понад 50 ополченців, для керівництва його роботою обирається штаб ополчення.

17. Для оперативного керівництва роботою народних ополчень в межах міста рішенням загальних зборів людей територіальної громади утворюється міський штаб народних ополчень з уповноважених гродових, порядників, начальників штабів (командирів) окремих народних ополчень і ополченців.

Начальник міського штабу народних ополчень затверджується загальними зборами людей територіальної громади.

18. За рішенням міського штабу народних ополчень можуть утворюватись відповідні штаби для керівництва роботою народних ополчень у мікрорайонах міста.

19. 3 метою кращої організації роботи народних ополчень по боротьбі з окремими видами правопорушень за рішенням міського штабу ополчень утворюються спеціалізовані ополчення або спеціалізовані групи в складі ополчень по боротьбі з розкраданням народної власності, по запобіганню правопорушенням неповнолітніх, по забезпеченню безпеки шляхового руху та з інших напрямів діяльності народних ополчень.

20. При міському штабі ополчень можуть утворюватись зведені оперативні загони народних ополчень.

IV. Обов’язки і права народного ополченця.

21. Народний ополченець зобов’язаний:

а) брати активну участь в охороні народного порядку, в роботі по запобіганню правопорушенням, вихованню людей у дусі додержання принципів верховенства права і правил людського співжиття; взаємодіяти з органами внутрішніх справ, прокуратури, юстиції та судам у діяльності по запобіганню правопорушенням і їх пресіканню;

б) всюди — на роботі, в учбовому закладі, на вулиці та в інших місцях загального користування захищати честь, гідність, а також права та законні інтереси людей, бути тактовним і ввічливим у поводженні з громадянами; рішуче і сміливо вживати передбачених нормами права заходів до припинення злочинних посягань та інших антинародних дій;

в) бути прикладом у праці, навчанні, побуті, постійно підвищувати свій концептуальний, ідейний, культурний та загальноосвітній рівень;

г) при виконанні завдань чітко і сумлінно виконувати вимоги командира і штабу опорлчення, а також враховувати дії працівників міліції при проведенні спільних заходів по охороні громадського порядку;

д) суворо додержуватися принципу верховенства права, виконувати законні накази командира, наполегливо оволодівати формами і методами боротьби з правопорушеннями, постійно поглиблювати свої знання народного права;

є) своєчасно повідомляти штаб ополчення, органи міліції та інші відповідні державні органи і громадські організації про факти підготовлюваних або вчинених злочинів, які стали йому відомі, про виникнення стихійного лиха або про інші надзвичайні обставини, які загрожують безпеці людей, підприємств, установ і організацій, а також вживати заходів до відвернення їх шкідливих наслідків;

ж) при виконанні обов’язків носити нарукавну пов’язку, мати при собі посвідчення ополченця;

з) при звертанні людини, громадянина, жителя сприяти йому в припиненні виявленого ним правопорушення;

і) регулярно звітувати про свою роботу перед людьми, які рекомендували його в ополчення.

22. Народний ополченець має право:

а) вимагати від людей, громадян, жителів додержання встановленого громадського порядку і припинення правопорушень;

б) складати у відсутності працівників міліції чи інших уповноважених на це осіб протокол у випадках злісного порушення громадського порядку або заподіяння правопорушенням майнової чи іншої шкоди людині, громадянину, жителю, підприємству, установі, організації з наступною передачею протоколу начальнику штабу (командиру) ополчення;

в) вимагати від порушників правопорядку пред’явлення паспорта або інших документів, що посвідчують особу, у випадках, коли встановлення особи необхідно для з’ясування обставин вчинення правопорушення або причетності до нього;

г) доставляти в міліцію чи в штаб народного ополчення осіб, які вчинили правопорушення, або з метою припинення правопорушень, коли вичерпані інші заходи впливу, а також для встановлення особи порушника і складання протоколу, якщо немає можливості скласти його на місці порушення; при цьому перебування в штабі ополчення доставленої особи не може тривати більше однієї години;

д) при припиненні правопорушень вилучати у порушників знаряддя їх вчинення з наступною негайною передачею їх в міліцію;

є) входити на територію підприємств, установ, в клуби, на стадіони, в кінотеатри та інші громадські місця для переслідування порушника, що переховується, припинення правопорушень, які там виникли, а також за згодою адміністрації цих місць для виконання обов’язків по забезпеченню громадського порядку;

ж) при виконанні обов’язків по охороні громадського порядку використовувати спеціальні засоби, власний транспортний засіб або платно користуватися міським пасажирським транспортом;

з) у невідкладних випадках використовувати транспортні засоби (крім спеціальних і дипломатичних автомобілів) для доставлення до лікувальних закладів осіб, що знаходяться в громадських місцях у безпорадному стані, а також осіб, які потерпіли від нещасних випадків або правопорушень і портебують у зв’язку з цим невідкладної медичної допомоги;

і) користуватися безплатно при виконанні обов’язків по охороні громадського порядку телефонами підприємств, установ і організацій;

к) вимагати від водіїв автомототранспортних засобів, тракторів та інших самохідних машин, які порушують правила шляхового руху, документи на право керування транспортними засобами, доставляти в найближчий орган міліції водіїв, які керують цими транспортними засобами в стані сп’яніння або без документів водія.

23. У випадках тимчасової непрацездатності народного ополченця, яка настала в зв’язку з виконанням обов’язків по охороні громадського порядку, ополченцю виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності, незалежно від стажу роботи, у розмірі 100 процентів заробітку, а у випадках постійної або тривалої втрати працездатності з тієї ж причини йому призначається пенсія по інвалідності у розмірі, встановленому для робітників і службовців, що втратили працездатність внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання.

Членам сім’ї ополченця, який загинув при виконанні обов’язків по охороні громадського порядку, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі, встановленому для сімей робітників і службовців, які померли від трудового каліцтва або професійного захворювання.

Ополченець і члени його сім’ї в зазначених випадках вправі вимагати у встановленому порядку відшкодування заподіяної шкоди.

V. Форми і методи роботи народних ополчень.

24. Народні ополченці здійснюють свою діяльність шляхом:

а) патрулювання і виставлення постів на вулицях, площах у парках та інших громадських місцях, проведення рейдів по виявленню правопорушень і осіб, які їх вчинили;

б) проведення індивідуальної виховної роботи з особами, які допускають правопорушення, встановлення шефства ополченців над такими особами; роз’яснення громадянам законодавства і правил людського співжиття, проведення бесід з батьками та іншими близькими родичами неповнолітніх, що допускають правопорушення;

в) оформлення матеріалів на правопорушників, направлення цих матеріалів у відповідні органи державної влади або місцевого самоврядування;

г) організації випуску сатиричних плакатів, стінних газет і фотовітрин, використання засобів преси, радіо і телебачення з метою профілактики правопорушень і впливу на осіб, які вчиняють злочини проти людяності і антигромадські вчинки;

д) обговорення поведінки порушників на засіданнях штабу ополчення з запрошенням представників громадських організацій, колективів трудящих, членами яких є правопорушники.

VI. Керівництво діяльністю народних ополчень.

25. Уповноважені городові та порядники, здійснюючи в межах своєї компетенції керівництво народними ополченнями, організують і спрямовують їх діяльність, вживають заходів до зміцнення ополчень і залучення до лав ополченців кращих представників людей, забезпечують додержання верховенства права в діяльності ополчень, організують їх взаємодію з державними і громадськими організаціями, які беруть участь в охороні правопорядку, заслуховують повідомлення і звіти командирів і начальників штабів дружин, а також повідомлення і звіти з питань роботи ополчень керівників підприємств, установ та організацій, незалежно від їх відомчого підпорядкування, вирішують питання матеріально-технічного забезпечення ополчень.

26. Оперативне керівництво роботою ополченців здійснює штаб (командир) народного ополчення, який:

а) проводить роботу по згуртуванню і зміцненню ополчення, виховує у ополченців високу дисциплінованість, почуття людського обов’язку, товариськості, самовідданості, підтримує постійний зв’язок з людьми, які рекомендували ополченців;

б) організує вивчення ополченцями основ права і законодавства, заняття з фізичної підготовки дружинників, навчання формам і методам запобігання і боротьби з правопорушеннями;

в) планує роботу ополчення, інструктує ополченців і контролює їх діяльність, веде облік результатів роботи ополчення, готує для обговорення на зборах ополчення питання організації та діяльності ополчення;

г) розглядає складені ополченцями протоколи про правопорушення і направляє їх у відповідні державні органи або органи місцевого самоврядування;

д) призначає відповідальних чергових по ополченню, штабу з числа ополченців, членів штабу ополчення;

є) звітує не менш одного разу на рік про свою роботу перед ополченцями і про роботу ополчення перед відповідними колективами підприємств, установ і організацій, а також перед територіальною громадою на загальних зборах людей;

ж) порушує клопотання перед керівниками підприємств, установ і організацій, а також перед громадськими організаціями про заохочення ополченців, які найбільш відзначились.

27. Міський штаб ополчень:

а) проводить організаційну роботу по утворенню ополчень і вдосконаленню їх діяльності;

б) планує роботу народних ополчень, розробляє заходи по взаємодії ополчень, розподіляє сили ополчень по території і напрямах їх діяльності, організує навчання керівників ополчень;

в) перевіряє діяльність ополчень, вживає заходів до усунення виявлених недоліків, узагальнює і поширює позитивний досвід роботи;

г) бере участь у розробці і здійсненні заходів по запобіганню правопорушенням, вносить з цією метою в державні органи і громадські організації пропозиції про усунення причин правопорушень і умов, які сприяють їх вчиненню;

д) порушує клопотання перед керівниками підприємств, установ і організацій, а також перед громадськими організаціями про заохочення ополченців, які найбільш відзначились;

є) проводить огляди та зльоти ополченців;

ж) звітує про роботу штабу ополчень перед територіальною громадою на загальних зборах людей.

VII. Взаємодія органів внутрішніх справ, прокуратури, юстиції і судів з народними ополченнями.

28. Органи внутрішніх справ, прокуратури, юстиції і суди всіляко сприяють і подають підтримку народним ополченням у виконанні покладених на них завдань, дають командирам і начальникам штабів народних ополчень необхідну для діяльності ополчень інформацію про правопорушення, ведуть роботу по правовому вихованню ополченців, подають допомогу в забезпеченні їх методичними посібниками і юридично-довідковою літературою, беруть участь у роботі загальних зборів, оглядів, зльотів ополченців, у засіданнях штабів ополчень.

29. Органи внутрішніх справ забезпечують організацію повсякденної взаємодії з народними ополченнями, в необхідних випадках проводять інструктаж ополченців, навчають їх формам і методам боротьби з правопорушеннями, подають методичну допомогу ополченцям у плануванні та обліку їх роботи, проводять за погодженням з штабами ополчень спільні заходи по охороні громадського порядку і запобіганню правопорушенням.

VIII. Заходи заохочення і стягнення.

30. За активну участь у запобіганні і боротьбі з правопорушеннями народні ополченці заохочуються шляхом:

оголошення подяки;

нагородження Почесною грамотою;

занесення до Книги пошани;

занесення на Дошку пошани;

видачі подарунка або грошової премії;

надання додаткової оплачуваної відпустки строком до трьох днів.

Вказаний перелік заохочувань не є вичерпаним.

31. Оголошення про заохочення ополченців провадиться в урочистій обстановці на зборах, зльотах ополченців, зборах колективів підприємств, установ і організацій.

32. Народне ополчення, яке досягло найкращих результатів у роботі, нагороджується спеціальною відзнакою, яка визначається загальними зборами людей територіальної громади.

33. До ополченців, які несумлінно ставляться до виконання своїх обов’язків, можуть застосовуватись за рішенням загальних зборів або штабу ополчення такі стягнення:

попередження;

догана;

сувора догана;

виключення з ополчення.

Про виключення ополченця з оплчення повідомляються люди, які дали йому рекомендацію.

IX. Матеріально-технічне забезпечення народних ополчень.

34. Підприємства, установи і організації забезпечують народні ополчення цих підприємств, установ і організацій необхідними приміщеннями, телефонним зв’язком, меблями та інвентарем.

Міський штаб народних ополчень, штаби ополчень мікрорайонів, зведені оперативні загони народних ополчень забезпечуються службовими приміщеннями, телефонним зв’язком та інвентарем виконавчими Комітетами відповідних Рад депутатів.

35. Витрати на утримання службових приміщень народних ополчень підприємств, установ, організацій, на придбання меблів, інвентаря, спеціальної літератури, наочного приладдя, бланків посвідчень, пов’язок дружинника, а також телефонні, поштові та інші витрати, необхідні для забезпечення діяльності ополчень, провадяться за рахунок коштів відповідних підприємств, установ і організацій.

Зазначені витрати міського штабу народних ополчень, штабів ополчень мікрорайонів, зведених оперативних загонів провадяться за рахунок асигнувань по бюджетах відповідних Рад депутатів.

36. Керівники підприємств, установ, організацій, виконавчі комітети Рад депутатів в разі необхідності виділяють народним ополченням, штабам ополчень, зведеним оперативним загонам народних ополчень на період чергування транспортні засоби.

37. Органи внутрішніх справ у необхідних випадках можуть надавати штабам народних ополчень на період чергування мобільні радіозасоби та інші технічні засоби в порядку, що визначається Міністерством внутрішніх справ України.

X. Нагляд за додержанням законності.

38. Нагляд за точним виконанням принципів верховенства права і законості у діяльності добровільних народних дружин здійснюється уповноваженими городовими і порядниками.

Додаток

до Положення про народні ополчення

по охороні порядку і самозахисту людей

територіальної громади м. Краматорська,

затвердженого рішенням загальних

зборів людей територіальної громади

м. Краматорська

(протокол від ___.02.2014 р.)

УРОЧИСТА ОБІЦЯНКА

ополченця народного ополчення по охороні

порядку і самозахисту людей територіальної

громади м. Краматорська

Я, людина, (Прізвище, Ім’я, По-батькові) вступаючи в ряди народного ополчення, перед лицем своїх товаришів урочисто обіцяю: бути мужнім, пильний і дисциплінованим дружинником, вести примірну роботу для забезпечення прямого народовладдя людей, запобігання правопорушенням, суворо додержувати принципу верховенства права, бути прикладом у праці та побуті.

Я зобов’язуюсь чесно і сумлінно виконувати всі покладені на мене обов’язки, самовіддано захищати права і законні інтереси людей, стояти на сторожі інтересів суспільства, в якому забезпечується вільний і всесторонній розвиток моєї особистості, в усій своїй діяльності бути беззавітно відданим людям територіальної громади м. Краматорська, своєму народу і Батьківщині.
map