Практическая Деревягин С.В3 Практична частина

Завдання 1:

Побудувати прямокутник зі сторонами 150 мм та 240 мм.

Виконати округлення R12 мм.

Побудувати коло Ø180 мм.

Видалити зайві лінії командою Усечь кривую.

Побудувати паз шириною 15 мм та радіусом округлення R8.

Побудувати коло Ø24 мм.

Координати центра кола (0,0)

Викликати команду Файл – Создать .В діалоговому вікні, що з’явиться на вкладці

Новые документы обираю деталь Фрагмент.

Включаю Nun Lock. Повинні бути включені наступні глобальні прив’язки:

Ближайшая точка,пересечение,угловая прив’язка. Натискаю кнопку Прямоугольник по центру и вершине на панелі Геометрия . Параметри прямокутника при його створенні та редагуванні відображаються в окремих полях.Строки параметров.Рядок параметрів, відповідний команді показаний на Рис.2.1

Рис.2.1 Рядок параметрів для побудови прямокутника

Обираю прямокутник з осями, Рис.2.1

Фіксую цент прямокутника в початку координат. Так як поле введення значення

Висоти активне, то зразу набираю «24{Enter}. Ввожу значення ширини «150» {Enter}.

Для виконання округлення на прямокутнику роблю активну команду Скругление на углах объекта, Рис.2.2

Рис.2.2 Команда Скругление на углах объекта

В рядку параметрів ввожу величину радіуса «12» та натискаю кнопку На всех углах контура.

Будую коло: основною лінією осями, з центром в початку координат, діаметром 180 мм, Рис.2.3.

Рис.2.3 Побудова кола заданим діаметром

Для видалення зайвих ліній на панелі Редактирование роблю активну команду Усечь кривую.

Нажимаю на зайвих ділянках ліній лівою кнопкою миші, Рис.2.4. Зайві лінії будуть видаленні.

Рис.2.4 Редагування фрагменту деталі

Виконую пази. Для цього за допомогою паралельних допоміжних прямих будую параметри пазів: ширину паза 15 мм (8 мм від вертикальної центрової лінії).

Параллельные прямые (допоміжні), Рис.2.5. В відповідь на запит системи Укажите отрезок или прямую для построения параллельной прямой клікаю курсором на вертикальній осьовій лінії пластини в будь-якій її точці. В рядку параметрів поставити відстань «8» . Система побудує фантом двох допоміжних ліній паралельно заданій прямій. Аналогічно будуємо допоміжні лінії для побудови висоти паза (на відстані 20 мм)

Рис.2.5 Побудова допоміжних ліній (підготовка до побудови пазів)

Командою Отрезок (основна лінія) обвожу вертикальні лінії. Дугу виконую командою Дуга по двум точкам, .Аналогічно будую другу дугу.

Рис.2.6 Другий підготовчий етап побудови паза

Видаляю допоміжні прямі. Для цього обираю меню Редактор – Удалить – Вспомагательные кривые и точки. Проставлю одну (горизонтальну) центрову лінію на циліндричній частині пазу(Обозначения- Обозначение центра). Тип центрової лінії в рядку параметрів – одна . Курсором вказую другу та натискаю {Enter}, підвожу курсор до точки фіксації розміщення центрової лінії, та натискаю {Enter}. Горизонтальна центрова лінія буде побудована. Аналогічно проставлю центрову лінію на другій циліндричній частині пазу. Командою Усечь кривую (на панелі Редактирование) виділяю ділянки прямої, Рис.2.7.

Рис.2.7 Остаточно побудований паз

Для побудови кола активізую на панелі Геометрия команду Окружность, Рис.2.8.

Рис.2.8 Виклик меню Окружность

Рядок параметрів для даної команди показаний на Рис.2.9.

Рис.2.9 Завдання параметрів кола

Проставлю розміри

Рис.2.10 Фрагмент деталі

Завдання 2

Виконати просторову модель пластини. Товщина пластини 20 мм. Розрахуйте МЦХ пластини. Матеріал – С4 10 ГОСТ 1412-85

Збільшити товщину пластини до 25 мм (редагування операції просторової моделі).

Виконайте отвір в пластині (редагування ескізу просторової моделі) діаметром 16 мм та з координатами центру X=28 мм, У=0 мм

Створю документ Деталь

На панелі управління з’являються кнопки вибору типу відображення (Рис.2.11) та орієнтація (направлення погляду спостерігача на деталь).

Рис.2.12 Орієнтація (напрям погляду спостерігача на деталь)

Рис.2.13 Компактна панель

При роботі з будь-якою моделлю деталі в КОМПАС-3D на екрані, окрім основного вікна з деталлю,показує вікно,що містить Дерево построения це представлена в вигляді ієрархічного списку в графічному вигляді послідовність елементів з яких складається деталь. Вони відображаються в Дереве в порядку створення . В дереві побудови відображаються наступні елементи: позначення початку координат, площини, вісі, ескізи, операції, поверхні та криві лінії. Ескіз, задіяний в будь–якій операції, розміщується на гілці дерева побудови, відповідний цій операції. Кожний елемент автоматично з’являється в Дереве построения. Зразу після того як він створений , можна перейменувати будь-який елемент в Дереве построения,виконавши два послідовних одинарних кліка на його назві. Зліва від назви кожного елементу в Дереве відображається піктограма, відповідна способу, за допомогою якого отриманий елемент. Звичайно піктограми відображаються в Дереве построение синім кольором. Якщо об’єкт виділений, то його піктограма в Дереве зелена. Якщо об’єкт вказаний для виконання операції , то його піктограмма червона. В КОМПАС для завдання форми об’ємних елементів виконується таке переміщення плоскої фігури в просторі , слід від якого задає форму елементу. Переміщення плоскої фігури може бути поступальним , обертовим, кінематичним та по перетинам. В даному випадку креслення пластини є відсіком площини , який необхідно видалити на відстані 20 мм. Для елементу видавлювання пред’являються наступні вимоги до ескізу:

В ескізі деталі може бути один чи декілька контурів;

Якщо контур один, то він може бути розімкненим чи замкнутим;

Якщо контурів декілька всі вони можуть бути замкненими

Якщо контурів декілька, один з них повинен бути зовнішнім , а інші – вкладеними в нього ;

Допускається один рівень вкладеності контурів.

В дереві побудови вказую площину (X,Y) на якій буде розміщуватися ескіз пластини.

На панелі поточного стану визиваю команду Эскиз . Система знаходиться в режимі редагування ескізу. В даному режимі доступні всі команди побудови графічних об’єктів. Відкриваю фрагмент пластини, виконаний в завданні 1, Рис2.10. В меню – Выделить – По стилю кривой – Основная . На панелі управління виконую команду Копировать на запит системи Координаты базової точки поміщаю курсор в початок координат та фіксую його положення натисканням лівої кнопки миші, Рис.2.14.

Рис.2.14 Підготовка до операції видавлювання

Звертаю креслення кнопкою «-» чи закриваю його. Тепер можна копіювати креслення безпосередньо в режимі редагування ескізу. Натискаю на кнопку Вставить из буфера. Поміщаю базову точку в початок координат, клікаю лівою кнопкою миші та натискаю на кнопку Прервать команду та Показать все.

Завершую роботу в режимі редагування ескізу, натиснувши на кнопку Эскиз. Система повернулась в режим трьохвимірних побудов. В Дереве построения з’явився надпис Эскиз. Для створення деталі в виді елементу видавлювання викликаю з меню Операции команду Операция выдавливания на панелі управління.

Рис.2.15 Виклик меню Операцыя выдавливание

Рядок параметрів для операції видавлювання показаний на Рис.2.16. Обираю параметри: пряме направлення, на відстань, величина відстані 24 кут нахилу о. Натискаю на кнопку Тип построения тонкой стенки. Тип построения тонкой стенки нет, натискаю Создать объект.

Рис.2.16 Завдання товщини деталі 1

На панелі управління роблю активним відображення Полутоновое та Полутоновое з каркасом, Рис.2.17.

Рис.2.17 Каркас деталі 1

Заповнюю рядок параметрів: після введення назви деталі «Пластина» натискаю {Enter}, обираю колір, в назві матеріалу натискаю Выбрать из списка материалов та вказую С4 10 ГОСТ 1412-85 Создать объект. Орієнтація YZX.

Рис2.18 Виклик меню для вибору матеріалу деталі

Рис.2.19 Деталь 1 в проекції 3D

Підраховую МЦХ пластини (Рис2.20).

Рис.2.20 МЦХ деталі 1

Збільшую товщину пластини до 25 мм, відреагувавши операцією Выдавливание.Для цього в Дерево построения клікаю лівою кнопкою миші на «Операция выдавливания», потім правою кнопкою та з контекстного меню обираю команду Редактировать элемент,Рис.2.21.

Рис.2.21 Редагування деталі 1

В властивостях елементу змінюю відстань на 25 мм (Рис.2.22) та натискаю Создать объект.

Рис.2.22 Завдання товщини деталі 2

Рис.2.23 Деталь 2 в проекції 3D

Рис.2.24 МЦЧ деталі 2

Виконую в пластині додатковий отвір 16 мм з центром, що має координати X=28 мм, Y=0 мм. В дереві побудови обираю команду Редактировать экскиз, Рис.2.25.

Рис2.25 Виклик меню для редагування деталі 1

Будую коло з заданими параметрами. Після побудови ескіз деталі 3 прийме вигляд, вказаний на Рис.2.26.

Рис.2.26 Ескіз деталі 3

Завершую редагування натискаючи на кнопку Эскиз.Деталь 3 вказана на Рис.2.27.

Рис.2.27 Деталь 3 в проекції 3D

Рис.2.28 МЦХ деталі 3
map