Практические еккологПрактичний модуль 1: Основи екологічних знань

Практичне заняття 1. Екологія, характеристика екологічних систем .

План.

Поняття природного середовища і довкілля як вихідні екологічні поняття.

Екологія як характеристика відношення живого і довкілля. Становлення предмету класичної екології. Визначення класичної екології Е.Геккелем (60-ті р.р. XIX ст. Поняття екосистеми як центральне поняття сучасної екології.

Об’єкт та предмет вивчення екології.Завдання екології.

Методи екологічних досліджень.

Основні групи загальноекологічних законів. Основні поняття, принципи, закони екології Закон подібності частини і цілого (біоголографічний закон). Аксіома емерджентності. Закон необхідної різноманітності. Правило повноти складових. Закон надмірності системних елемнтів і самообмеження. Ієрархічність і кооперативність в екологічних системах. Закон збільшення ідеальності. Закон оптимальності.

Завдання для роботи

Які історичні типи взаємодії людини і природи ви можете виділіти? Дайте ім характеристику.Перша екологічна криза. Друга екологічна криза.

Наведіть приклади на підтвердження факту наростання глобальної екологічної кризи.

Прочитайте уважно розділ 8 „Людина і світ природи” книги В.Г.Нестеренка „Вступ до філософії.Онтологія людини” – К.,1995 і дайте конкретну відповідь на питання:

які ідеї мислителів минулого можуть бути використані для обґрунтування нового ставлення до природи, для розробки оптимальної екологічної стратегії людства?

Наприклад: „Люди скоряються законам Природи, навіть коли діють проти них.”Й.-В.Гете. видатний німецький поет, мислитель, природознавець (ХУІІІ-ХІХ).

”Подібно до того, як буває хвороба тіла, буває також хвороба способу життя”.Демокріт, давньогрецький філософ (У –ІУ ст.до н.е.)

Наведіть приклади з повсякденного життя які ілюструють кожний із екологічних законів Б. Коммонера.

Укажіть екологічні наслідки військової діяльності та воен.

Які об’єкти належать до екологічно небезпечних?Назвіть такі на території Херсонщини.

Назвіть головні причини розвитку глобальної екологічної кризи.

Словникова робота:екологія, екологічна катастрофа,екологічні закони, екологічна система, гомеостаз.

Література

Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології: Навчальний посібник. – К.: МАУП 1998. – 228с.

Крисаченко В.С. Екологічна культура. К., 1996.

Білявський Г.О. Основи екології: теорія та практика. – К.: Лібра, 2002. – 352с.

Білявський Г.О. тп інш.Основи екології: Підручник /Г.О.Білявський,Р.С.Фурдуй, І.Ю.Косьтіков.- -3-тє вид. – К.:Либідь,2006. – 408

Практичне заняття 2.

Тема: Біосфера як гобальна екологічна система.

План.

Біосфера та її межі. Ознаки біосфери як глобальної екосистеми за визначенням сучасної екології.

Єдність живого і довкілля як онтологічна засада вчення про біосферу. В.Вернадський і його концепція біосфери. Багатоаспектність визначення біосфери В.Вернадським.

Питання про біотичну суть біосфери.Функції живої речовини. Концепція структурних рівней організації живого і місце біосфери серед рівней організації живого. Організмовий, популяційний і екосистемний рівні організації живого.

Біоценоз, біострома, біогеоценоз і біосфера як існуючі на екосистемному рівні організації живого.

Багатоманітність уявлень про біосферу в сучасній екології. Погляди Ю.Одума, Дж.Хатчінсона, В.Тимофєєва-Ресовського, М.Будико,М.Камшилова, А.Уголева, М.Голубця та ін.

Біосфера як гобальна екологічна система. Ознаки біосфери як глобальної екосистеми за визначенням сучасної екології.Світоглядний смисл і методологічний вплив концепції біосфери на сучасну науку.

Питання для обговорення на занятті:

Біосфера як найбільша екологічна система.Властивості біосфери.(цілісність, централізованість, стійкість і саморегуляція, ритмічність,коло обіг речовин і енергозалежність., висотна поясність, велика різноманітність.).

Біоценози –елементарні одиниці біосфери. Біоценози як природні угруповання

Синекологія – вчення про екологію угруповань. Біоценоз і його динаміка як результат міжвидових взаємин. Поняття про екологічну нішу. Біоугруповання та їх стійкість. Класифікація біоценозів.

Класифікація заповідних територій.

За якими принципами функціонує біосфера (за Д. Чирасом)?

Словникова роботаива речовина,біосфера,біологічний кругообіг речовин, біоценоз, біогеоценоз, заказник, заповідник, національний природний парк, пам’ятник природи.

Література:

Білявський Г.О. тп інш.Основи екології: Підручник /Г.О.Білявський,Р.С.Фурдуй, І.Ю.Косьтіков.- -3-тє вид. – К.:Либідь,2006. – 408

Джигирей В.С. Основи екології та охорона навколишнього середовища. – Львів: Афіша, 2000. – 272с.

Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології: Навчальний посібник. – К.: МАУП 1998. – 228с.

Крисаченко В.С. Екологічна культура. К., 1996.


map