Практика навчальна (Коледж) Ю 3КОЛЕДЖ КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Циклова комісія із правознавства

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Коледжу КиМУ

_______________І.І. Судак

«29» серпня 2013 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Спеціальність 5.03040101 Правознавство

2013 рік

Робоча програма навчальної практики студентів за спеціальністю 5.03040101 Правознавство.

„29” серпня, 2013 року, 35 с.

Розробники:

Телестакова А.А., викладач циклової комісії з правознавства

Форостяна С.В., викладач циклової комісії з правознавства

Рецензент:

Діордіца I.В., завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Академії праці, соціальних відносин Федерації професійних спілок України, к.ю.н.

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії з правознавства

Протокол від «29» серпня 2013 року № 1

Голова циклової комісії з правознавства ___________________Перимський О.Ц.

«29» серпня 2013 року

Схвалено Педагогічною радою Коледжу КиМУ

Протокол від «29» серпня 2013 року № 1

КиМУ, 2013 рік

І. Вступ

Навчальна практика студентів є невід’ємною складовою навчального процесу і передбачає закріплення і поглиблення теоретичних знань. Під час навчальної практики студенти ведуть щоденники, в яких у хронологічному порядку записують зміст роботи кожного дня практики.

Після закінчення терміну навчальної практики студенти звітують про виконання програми практики та індивідуального завдання: вони подають письмовий звіт, підписаний і оцінений безпосередньо керівником практики, оформлений щоденник практики, характеристику.

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми навчальної практики та індивідуального завдання; мати розділи з питання охорони праці, висновки і пропозиції, список використаної літератури тощо. Оформлюється звіт за вимогами, встановленими навчальним закладом.

ІІ. Мета і завдання навчальної практики

Мета навчальної практики — закріпити і поглибити теоретичні знання студентів, сформувати у них професійні уміння і навички прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, а також розвити потребу систематично поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

Завдання навчальної практики:

· ознайомити студентів з організацією роботи бази практики;

· сформувати у студентів первинні практичні навички і уміння роботи за спеціальністю;

· підготувати студентів до виконання ними функціональних обов’язків і використання різноманітних форм і методів практичної роботи;

· сформувати у практикантів організаторські й управлінські навички;

· підготувати студентів до проходження виробничої практики за спеціальністю;

· ознайомити студентів з практикою роботи, досвідом організації правової роботи на базы практики, практикою застосування чинного законодавства України, організацією правового виховання та навчання;

ІІІ. Зміст практики

Студенти в процесі проходження навчальної практики знайомляться з організаційною структурою, особливостями функціонування та нормативно-правовою базою Юридичної клініки КиМУ, де проводиться практика, які відображаються у формах меті, засобах, методах організації діяльності, професійних цінностях тощо.

Практика проводиться в декілька етапів.

На першому етапі відбувається вивчення структури закладу, де проводиться практика, його мети і основних завдань, організаційних засад діяльності, нормативно-правової документації, на якій ґрунтується його діяльність.

На другому етапі студент-практикант повинен зосередитися на вивченні основних професійних вимог до працівника закладу, знань, умінь, професійних функцій, особистісних характеристик, а також вимог до культурного та етичного рівня працівника.

На третьому етапі відбувається самостійна робота студентів під час реалізації того чи іншого конкретного завдання.

На четвертому, заключному, етапі студенти підводять підсумки проходження практики з обов’язковим написанням письмового звіту з практики.

Тривалість навчальної практики — 3 тижні (162год).

ІV. База практики

Базами практики вважаються установи, підприємства й організації, з якими Коледжом КиМУ укладені відповідні договори, а також Юридична клініка КиМУ. Студенти можуть самостійно з дозволу циклової комісії з правознавства забезпечити себе базою практики і запропонувати її для проходження практики. База навчальної практики обов’язково затверджується наказом про виробничу практику студентів за спеціальністю «Правознавство», за власним бажанням студент не має права змінити базу практики, затверджену наказом. Базами навчальної практики можуть бути суб’єкти господарювання, суди, органи адвокатури, нотаріату, виконавчої влади, прокуратури, Юридична клініка КиМУ тощо.

V. Обов’язки студента

Студент-практикант зобов’язаний:

• своєчасно прибути на базу практики;

• скласти індивідуальний план, який затверджується керівником практики;

• виконувати правила внутрішнього розпорядку бази практики, охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

• чітко виконувати методичні вказівки керівників практики та завдання програми;

• систематично вести облік і виконувати аналіз виконаної роботи у щоденнику;

• своєчасно оформити і здати керівнику практики від навчального закладу звіт та захистити його.

VІ. Обов’язки керівника практики від Коледжу КиМУ

Відповідальність за організацію та проведення практики студентів покладається на Голову циклової комісії з правознавства КиМУ.

Навчально-методичне керівництво і виконання програми практики студентами забезпечує циклова комісія з правознавства.

Загальну організацію практики і контроль за її проведенням здійснює Голова циклової комісії з правознавства КиМУ. До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі циклової комісії з правознавства, які беруть безпосередню участь у навчальному процесі.

Керівник практики від навчального закладу:

• до початку практики контролює готовність бази практики, узгоджує порядок проходження практики з керівниками бази практики;

• проводить індивідуальний інструктаж студентів-практикантів про порядок проходження практики та з техніки безпеки, видає необхідні документи (направлення, програму, щоденник, індивідуальні завдання, методичні рекомендації та ін.);

• ознайомлює студентів з метою, завданнями та змістом практики,

повідомляє про систему звітності після завершення практики;

• здійснює поточний контроль за роботою студентів-практикантів;

• контролює дотримання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку бази практики, забезпечення безпечних умов праці;

• оцінює роботу студентів на основі спостережень, характеристики з бази практики та звітної документації;

• подає письмовий звіт за встановленою формою (див. додатки).

VІІ. Обов’язки керівника від бази практики

Керівник практики від бази практики:

• разом з керівником практики від навчального закладу відповідає за організацію, якість і результати практики студентів;

• виконує умови договору;

• визначає робоче місце студента-практиканта;

• подає методичну та інформаційну допомогу у процесі виконання

практикантом індивідуальних завдань;

• складає характеристику на практиканта;

• повідомляє керівника практики від навчального закладу про допущені студентом порушення трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку бази практики, правил безпеки, невиконання доручень.

VІІІ. Вимоги до змісту і оформлення щоденника з практики

Щоденник – основний документ студента під час проходження практики.

Коли студент проходить практику за межами міста, у якому знаходиться навчальний заклад, щоденник для нього є також посвідченням про відрядження, що підтверджує тривалість перебування студента на практиці.

Під час практики студент щодня коротко повинен записувати в щоденник усе, що він зробив за день для виконання загальної програми та індивідуального завдання з практики. Докладні записи ведуться в робочих зошитах, які є продовженням щоденника.

Не рідше як раз на тиждень студент зобов’язаний подавати щоденник на перегляд керівнику практики від бази практики, який перевіряє щоденник, дає письмові зауваження, додаткові завдання та підписує записи, що їх зробив студент-практикант.

Після закінчення практики щоденник, разом із звітом має бути переглянутий керівником практики Коледжу КиМУ.

Оформлений щоденник здається до Коледжу КиМУ.

Без заповненого щоденника практика не зараховується.

IX. Вимоги до змісту і оформлення звіту з практики

Результати проходження практики студент оформляє як письмовий звіт, який повинен мати чітку побудову, логічну послідовність, переконливу аргументацію, обґрунтованість рекомендацій та висновки.

Звіт складається з:

титульного аркуша (додаток А);

змісту, який містить назви всіх розділів і підрозділів;

вступу;

основної частини;

висновків;

списку використаних джерел;

додатків (якщо є).

Основна частина звіту поділяється на розділи, перелік і послідовність яких визначається змістом програм практики.

Загальний обсяг звіту повинен становити 3-5 сторінок формату А4 надрукованих або акуратно написаних від руки. Поля залишаються з чотирьох сторін аркуша: зліва – 30 мм; справа – не менше 10 мм; зверху і знизу – не менше 20 мм. Сторінки звіту повинні бути пронумеровані, на першій сторінці номер не ставиться.

У додатках наводяться форми статистичної звітності, допоміжні матеріали. Кожний додаток починається з нової сторінки, у правому верхньому куті якої пишеться слово «Додаток № __».

Звіт відповідним чином переплітається або зшивається.

До звіту додається щоденник, у якому необхідно відобразити хронологію проходження практики, зразки документів, складених студентом самостійно.

ІХ. Підведення підсумків

1. В останній день практики правильно оформлений звіт практики і заповнений щоденник подається студентом керівникові від бази практики для перевірки і візування.

2. Керівник від бази практики знайомиться із звітом, при позитивній оцінці візує звіт на титульному аркуші, готує характеристику на студента, яка відображається у щоденнику практики. У характеристиці дається оцінка виконання програми практики, змісту і оформлення звіту.

3. У випадках невідповідності вимогам щодо змісту і оформлення звіту, він повертається на доопрацьовування.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

проходження навчальної практики

студентами 3 курсу

Коледжу

Київського міжнародного університету

п/п

Завдання

Місце проходження

Примітка

Тиждень 1

Модуль 1

1

Оглядова лекція

Коледж КиМУ

2.

Проходження інструктажу з техніки безпеки на базі практики. Отримання документів на проходження практики

*База практики

Відобразити в звіті.

3-4

Особливості складання процесуальних документів

Проаналізуйте:

1. Загальні вимоги до складання процесуальних документів.

2. Види процесуальних документів.

3. Форма і зміст процесуального документа. 4. Особливості складання окремих процесуальних документів.

*База практики

Відобразити в звіті

5

Провадження в справах про адміністративні правопорушення

Проаналізуйте:

1. Складання протоколу про адміністративне правопорушення.

2. Особливості оскарження постанов про адміністративні правопорушення.

3. Скарги на постанови судді про накладення адміністративних стягнень. 4. Форму і зміст скарги.

*База практики

Відобразити в звіті

Тиждень 2

Модуль 2

1

Особливості складання процесуальних документів у цивільному процесі

Проаналізуйте:

1. Форму і зміст позовної заяви. Форму і зміст заяви про видачу судового наказу, судовий наказ.

2. Форму і зміст заяви у справах окремого провадження.

3. Форму і зміст апеляційної, касаційної скарги, заяви про оскарження рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.

4. Судове рішення і ухвалу суду.

*База практики

Відобразити в звіті

2

Договірні зобов’язання

Проаналізуйте:

1. Особливості складання окремих видів договорів.

2. Здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов’язків через представника. Законне і договірне представництво.

3. Довіреність. Доручення.

*База практики

Відобразити в звіті

3

Право власності. Спадкове право. Позадоговірні зобов’язання

Проаналізуйте:

1. Судовий порядок захисту права власності.

2. Позови про право на спадщину.

3. Позови у справах про відшкодування шкоди.

*База практики

Відобразити в звіті

4

Шлюбно-сімейні відносини

Проаналізуйте:

1. Судову форму захисту сiмейних прав.

2. Захист сiмейних прав органами опiки та пiклування, нотарiусом, прокурором.

*База практики

Відобразити в звіті

5

Житлові спори

Проаналізуйте:

1. Характеристику категорій спорів, що розглядаються в судовому порядку.

2. Загальну характеристика спорів, що виникають з житлових правовідносин.

*База практики

Відобразити в звіті

Тиждень 3

Модуль 3

1

Трудові спори

Проаналізуйте:Страницы: 1 | 2 | Весь текст
map