Проект положення про студради гуртожитківМіністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

«Затверджую»

В.о. ректора

Львівського національного університету

імені Івана Франка

проф. Височанський В.С.

«___» ______________ 2014 року

Положення

про Студентську раду гуртожитків студентського містечка

Львівського національного університету імені Івана Франка

(зі змінами та доповненнями)

1.Загальні положення

1.1. Студентська рада гуртожитку студентського містечка (далі – Студентська рада гуртожитку) Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – Університет) є представницьким громадським органом самоврядування студентів, аспірантів та слухачів, що проживають у гуртожитку (далі – Мешканці).

1.2. Студентську раду гуртожитку створюють у кожному гуртожитку для залучення його Мешканців до проведення заходів, спрямованих на поліпшення житлових і санітарно-побутових умов, пропускного та санітарного режимів, проведення виховної, культурно-масової, спортивної робіт, організації відпочинку, пропаганди здорового способу життя тощо.

1.3. Студентська рада гуртожитку співпрацює з адміністрацією Університету, деканатами факультетів та дирекціями коледжів, Профспілковим комітетом студентів, Студентським урядом, дирекцією студентського містечка з питань виховної роботи, поселення, переселення, виселення та проживання студентів у відповідному гуртожитку.

1.4. Студентська рада гуртожитку керується у своїй роботі чинним законодавством України, Статутом Університету, Наказами Ректора Університету, Положенням про студентське самоврядування Університету, Положенням про студентське містечко Університету, Положенням про студентські гуртожитки Університету та цим Положенням.

1.5. Профспілковий комітет студентів та Студентський уряд спільно з дирекцією студентського містечка координують діяльність Студентських рад гуртожитків.

2. Завдання і функції студентської ради гуртожитку

2.1. Спільно з адміністрацією Університету, деканатами факультетів та дирекціями коледжів, Профспілковим комітетом студентів, Студентським урядом, завідувачами гуртожитків здійснювати поселення, переселення та виселення Мешканців гуртожитку.

2.2. Спільно з дирекцією студентського містечка та завідувачами гуртожитків контролювати виконання наказу ректора про поселення (виселення) Мешканців у гуртожиток та стан оплат за проживання в гуртожитку.

2.3. Брати участь в обговоренні пропозицій щодо вартості оплати за проживання в гуртожитку.

2.4. Системно здійснювати контроль за дотриманням Мешканцями Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Університету, Угоди на проживання в студентському гуртожитку Університету, санітарних норм утримання житлових приміщень та місць загального користування, використання приміщень за призначенням, дотримання правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з діючими нормами, а також письмово інформувати Комісію з профілактики порушень Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках студентського містечка Університету про виявлені порушення Мешканцями та запрошеними до них особами.

2.5. Подавати пропозиції дирекції студентського містечка щодо проведення ремонтних робіт у приміщеннях гуртожитку, заміни обладнання, меблів тощо.

2.6. Подавати пропозиції до наказу ректора Університету про порядок поселення та розподіл місць для проживання в студентських гуртожитках Університету.

2.7. Організовувати культурно-мистецьку, спортивну, просвітницьку роботи серед мешканців, а також залучати Мешканців (за їхньою згодою) до господарських робіт із самообслуговування, озеленення та благоустрою території для покращення якості життя в гуртожитку.

2.8. Постійно здійснювати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед Мешканців гуртожитку щодо виконання Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Університету, дбайливого ставлення до обладнання і майна гуртожитку, ощадливого використання тепло- та електроенергії, води та газу.

2.8.1. Способи здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед Мешканців:

— інформування у соціальних мережах, зустрічі зі Студентською громадою гуртожитку, тощо.

3. Права Студентської ради гуртожитку

3.1. Студентська рада гуртожитку має право:

3.1.1. Порушувати питання перед адміністрацією Університету, Профспілковим комітетом студентів та Студентським урядом про поліпшення житлово-побутових і санітарно-гігієнічних умов проживання у гуртожитку.

3.1.2. Здійснювати контроль за використанням житлового фонду; розподілом твердого, м’якого інвентарю; розподілом кімнат між факультетами і коледжами тощо.

3.1.3. Здійснювати моніторинг виконання обов’язків працівників гуртожитків студентського містечка та вносити відповідні пропозиції, які сприятимуть поліпшенню їхньої роботи.

3.1.4. Звертатися до керівництва Університету, деканів факультетів та дирекції коледжів, керівників структурних підрозділів, Профспілкового комітету студентів, Студентського уряду з метою отримання необхідної інформації для належної роботи Студентської ради гуртожитку.

4. Склад Студентської ради гуртожитку

4.1. До складу Студентської ради гуртожитку входять:

– Голова Профспілкового комітету студентів факультету, коледжу або його представник, що є Мешканцем відповідного гуртожитку;

– Голова Студентської ради факультету, коледжу або його представник, що є Мешканцем відповідного гуртожитку.

4.2. Кількісний склад Студентської ради гуртожитку доповнюють представники кожного факультету і коледжу у кількості пропорційній кількості студентів факультету, що мешкають у гуртожитку.

4.2.1. Представника від факультету висувають у розрахунку один на сотню студентів відповідного факультету, що проживають у відповідному гуртожитку;

4.2.2. Якщо кількість студентів факультету у відповідному гуртожитку більше п’ятдесяти, не враховуючи сотні, додають ще одного представника.

4.3. Склад та Голову Студентської ради гуртожитку обирають на загальних зборах Мешканців за умови присутності на зборах не менше як 2/3 усіх Мешканців відповідного гуртожитку. Рішення вважають прийнятим, якщо його підтримало 50% +1 голос від кількості усіх присутніх. Термін повноважень членів Студентської ради один рік з можливістю переобрання на другий термін. Уповноваженими для вибору особами є – Мешканці гуртожитку, що представлені в кількості 1 особи від кожного блоку. Вибори відбуваються за відома адміністрації Університету та відповідного гуртожитку.

4.4. Повноваження голови Студентської ради гуртожитку припиняють у випадках:

власного бажання;

виселення з гуртожитку;

відрахування з Університету;

висловлення йому(їй) недовіри 2/3 голосів від складу відповідної Студентської ради гуртожитку або більшістю голосів Мешканців цього гуртожитку (письмово).

4.5. Голова Студентської ради гуртожитку входить до складу Комісії з профілактики порушень Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках студентського містечка Університету.

4.6. Голова Студентської ради гуртожитку планує роботу відповідної Студентської ради гуртожитку та головує на її засіданнях.

5. Організація роботи Студентської ради гуртожитку

5.1. Засідання Студентської ради гуртожитку вважають правомірним, якщо на ньому присутні не менше, ніж 2/3 загального складу Студентської ради гуртожитку.

5.2. Рішення приймають на засіданні Студентської ради гуртожитку простою більшістю голосів від загального складу Студентської ради гуртожитку.

5.3. Координацію роботи Студентських рад гуртожитків здійснює Координатор діяльності Студентської ради гуртожитків студентського містечка.

5.3.1. Координатора обирають з числа Голів студентських рад гуртожитків почергово без права наступного координування терміном на 3 місяці.

5.3.2. Координатора діяльності Студентських рад гуртожитків обирають на засіданні голів Студентських рад гуртожитків, яке відбувається 1 раз на 3 місяці шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

5.4. Студентська рада гуртожитку звітує про свою роботу перед Мешканцями відповідного гуртожитку не рідше одного разу на квартал.

5.4.1. Звіт про діяльність Студентської ради гуртожитку публікується на її офіційних сторінках у соціальних мережах та розміщується у приміщеннях гуртожитків у друкованому вигляді.

6. Про порядок припинення повноважень Студентської ради гуртожитку

6.1. Студентська рада гуртожитку може припинити повноваження, якщо Мешканцями відповідного гуртожитку висловлена недовіра в кількості простої більшості від числа студентів, що проживають у цьому гуртожитку та оформлена документально.

6.2. Студентська рада гуртожитку може припинити повноваження, якщо з її боку зафіксовані порушення положень, що викладені у пункті 1.4 цього Положення.

6.3. Студентська рада гуртожитку може припинити повноваження, якщо протягом 30 діб немає письмової відповіді на прохання, зауваження, заяви, які подані на розгляд Студентській раді гуртожитку від Мешканців відповідного гуртожитку.

7. Про порядок ініціювання внесення змін до Положення

7.1. Для внесення змін до положення про Студентські ради гуртожитків студентського містечка скликається комісія в складі 47 осіб:

5 голів Студентських рад гуртожитків;

Голови Студентських рад факультету та коледжів (або представники) – 21 особа;

Голови Профбюро студентів факультету та коледжів (або представники) – 21 особа;

7.1.1. Засідання Комісії з ініціювання внесення змін до Положення про Студентські ради гуртожитків вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від кількісного складу Комісії.

7.2. Комісію для внесення змін до Положення скликають з приводу:

письмового звернення одного (однієї) з голів Студентських рад гуртожитків;

письмового звернення простої більшості Мешканців одного з гуртожитків студентського містечка;

письмового колегіального звернення Студентського уряду або Профспілкового комітету студентів.

7.3. Для затвердження ініціювання змін до Положення про Студентські ради гуртожитків потрібно отримати просту більшість голосів.
map