Реферат ФАДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДПС УКРАЇНИ

Реферат

З курсу «Фінансовий аналіз

На тему «Аналіз руху грошових коштів на підприємстві»

Виконала:

студентка групи ЕПБ-42

Савчук О.Р.

Перевірила:

Панасюк О.В.

Ірпінь – 2014р.

Зміст

Вступ

1. Сутність руху грошових коштів та класифікація грошових потоків підприємства

2.Мета і завдання аналізу руху грошових коштів

3. Основні етапи аналізу руху грошових коштів

4. Система показників, що характеризують рух грошових коштів

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Однією з основних умов стабільного фінансового стану підприємства є надходження грошових коштів, що забезпечує покриття його поточних зобов’язань. Відповідно, відсутність такого мінімально необхідного запасу грошових коштів свідчить про фінансові труднощі підприємства. В той же час надмірна величина грошових коштів свідчить про те, що реально підприємство несе збитки, пов’язані з інфляцією і знеціненням грошей. Тому для будь-якого підприємства дуже важливим є аналіз наявності грошових коштів та їхнього руху.

Метою написання реферату є дослідження теоретичних основ аналізу руху грошових коштів.

Відповідно до оставленої мети були поставлені такі завдання:

а) дослідити економічну сутність руху грошових коштів та види грошових потоків;

б) визначити мету й завдання аналізу руху грошових коштів;

в) дослідити основні етапи аналізу руху грошових коштів;

г) ознайомитися із системою показників, що характеризують рух грошових коштів.

Предметом дослідження є теоретичні аспекти руху грошових коштів підприємства.

При написанні роботи були використані наступні методи дослідження: монографічний, аналітичний, табличний, методи аналізу й синтезу.

Інформаційною базою для написання реферату були підручники, навчальні посібники, нормативно-правові акти, дані Інтернету.

1. Сутність руху грошових коштів та класифікація грошових потоків підприємства

У сучасній економічній літературі питання сутності грошових потоків підприємства по-різному трактується вченими. Відсутній єдиний підхід до розуміння цього поняття. Так, згідно П(С)БО 4 рух грошових коштів — надходження і вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів.

Підходи вітчизняних та зарубіжних авторів щодо сутності грошових потоків наведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 — Розкриття поняття «грошовий потік» різними авторами

Автор

Визначення

Крамаренко Г. О.

Грошовий потік — сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів, генерованих господарською діяльністю підприємства

Старостенко Г. Г., Мірко Н. В.

Грошовий потік — надходження і ви трати грошових коштів у процесі здійснення господарської діяльності підприємства

Бутинець Ф. Ф.

Грошовий потік — найважливіший самостійний об’єкт фінансового аналізу, який проводиться з метою оцінки фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

Кірсґіцев Г. Г.

Грошовий потік — є одним із ключових моментів оптимального співвідношення між ліквідністю та прибутковістю

Крамаренко В. І.

Грошовий потік — сукупність надходжень і вибуття коштів за певний період часу, сформованих у процесі господарської діяльності

Маркіна І. А.

Грошовий потік — сукупність розподілених за часом надходжень і виплат грошових коштів, які утворюються в процесі господарської діяльності і пов’язані із за без печенням його платоспроможності

Е. Нікбахт, А. Гроппеллі

Грошовий потік — як міра ліквідності підприємства, що складається з чистого доходу і безготівкових витрат, таких, як амортизаційні відрахування

Узагальнивши вищенаведені визначення, вважаємо, що найбільш точно розкриває поняття „грошовий потік” наступна дефініція: грошовий потік — сукупність надходжень і вибуття коштів за певний період часу, сформованих у процесі господарської діяльності.

Грошові потоки підприємства в цілях аналізу класифікуються за наступними ознаками:

— за масштабами обслуговування господарського процесу:

а) грошовий потік по підприємству;

б) грошовий потік за окремими структурними підрозділами;

в) грошовий потік за окремими господарськими операціями.

— за видами діяльності:

а) грошовий потік від операційної діяльності;

б) грошовий потік від інвестиційної діяльності;

в) грошовий потік від фінансової діяльності.

— за спрямованістю руху грошових коштів:

а) позитивний грошовий потік;

б) від’ємний грошовий потік.

— за методом обчислення:

а) валовий грошовий потік;

б) чистий грошовий потік.

— за рівнем достатності:

а) надлишковий грошовий потік;

б) дефіцитний грошовий потік.

— за методом оцінки за часом:

а) майбутній грошовий потік;

б) теперішній грошовий потік.

— за регулярністю формування:

а) регулярний грошовий потік;

б) дискретний грошовий потік.

— за стабільністю формування:

а) регулярний грошовий потік з рівномірними часовими інтервалами;

б) регулярний грошовий потік з нерівномірними часовими інтервалами [2, C. 144-146].

Рух грошових коштів на підприємстві аналізується на підставі звіту про рух грошових коштів. Звіт про рух грошових коштів — це звіт про зміни фінансового стану підприємства, складений на ос нові вивчення потоків грошових коштів.

У звіті аналіз грошових коштів здійснюється за трьома основними напрямками, а саме:

а) операційна діяльність — це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю;

б) інвестиційна діяльність — це діяльність, яка призводить до придбання та реалізації тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів;

в) фінансова діяльність — це діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства [5, C. 45].

Склад грошових потоків у розрізі цих видів діяльності наведений у додатку А.

Таке групування дає можливість проаналізувати поточні по токи грошових коштів, оцінити здатність підприємства погасити свою заборгованість та виплатити дивіденди, проаналізувати необхідність залучення додаткових фінансових ресурсів [8, C. 150].

Таким чином, грошові потоки підприємства — це надходження і ви трати грошових коштів у процесі здійснення господарської діяльності підприємства. Розглянемо мету, завдання і значення аналізу руху грошових коштів.

2.Мета і завдання аналізу руху грошових коштів

Мета аналізу руху грошових коштів — оцінка спроможності підприємства заробляти грошові кошти в розмірі і в строки, необхідні для здійснення запланованих витрат.

Дана мета реалізується через вирішення наступних завдань:

— визначення обсягів і джерел грошових коштів, що над ходять на підприємство. У процесі здійснення такого напряму аналізу доцільно зупинитися на розгляді таких питань:

а) чи не відбулося надходження грошових коштів за рахунок збільшення короткострокових зобов’язань, які потребують погашення в майбутньому;

б) чи не збільшився акціонерний капітал за рахунок додаткової емісії акцій;

в) чи не було розпродажу майна (основних засобів, виробничих запасів);

г) чи скорочуються запаси матеріальних цінностей, незавершеного виробництва, готової продукції на складі.

— дослідження основних напрямів використання грошових коштів. У цьому зв’язку слід проаналізувати питання:

а) чи не спостерігається зниження показників оборотності активів;

б) чи немає уповільнення оборотності поточних активів;

в) чи не зростають абсолютні значення запасів і дебіторської заборгованості;

г) чи не було різкого збільшення обсягів виробництва товарів, що потребує додаткових грошових потоків;

д) чи не було надмірних виплат акціонерам понад рекомендованих норм розподілу чистого прибутку;

е) чи своєчасно здійснюються платежі до бюджету та державні цільові фонди;

ж) чи не було тривалої заборгованості персоналу по заробітній платі.

— оцінка причин дефіциту грошових коштів. Такими причинами можуть бути:

а) низька рентабельність, активів і власного капіталу;

б) відволікання грошових коштів у зайві виробничі запаси та незавершене виробництво, вплив інфляції на запаси;

в) випереджаючі темпи зростання дебіторської заборгованості відносно темпів зростання обсягів реалізації;

г) великі капітальні витрати, що не забезпечені відповідними джерелами фінансування;

д) високі виплати податків і зборів, а також суми дивідендів акціонерам;

е) надмірна частка позикового капіталу в пасиві балансу і пов’язані з цим високі виплати відсотків за користування кредитами та позиками;

ж) зниження коефіцієнта оборотності оборотних активів, тобто залучення в оборот підприємства додаткових грошових коштів.

— аналіз достатності власних коштів для здійснення інвестиційної діяльності. Джерелами грошових коштів для інвестиційної діяльності підприємства можуть бути надходження у формі амортизаційних відрахувань та чистого прибутку, доходи безпосередньо від інвестиційної діяльності, надходження за рахунок джерел довгострокового фінансування (емісія акції та корпоративних облігацій, довгострокові кредити та позики) [9, C. 36-37].

Порівнюючи розмір фінансування запланованих підприємством певних напрямів інвестиційної діяльності з величиною чистого грошового потоку від операційної діяльності, визначають величину додаткових коштів, необхідних для залучення із зовнішніх джерел. Чим більша величина чистого грошового потоку, що формується в результаті операційної діяльності, тим менша по треба в додатковому залученні позикових коштів для здійснення інвестиційної діяльності. За інших рівних умов таку ситуацію слід розглядати як позитивну, оскільки це дає змогу зменшити фінансові витрати, пов’язані з обслуговуванням боргу, та забезпечити фінансову незалежність від зовнішніх інвесторів і кредиторів.

— оцінка причин невідповідності величини грошових коштів сумі отриманого прибутку. При аналізі фінансового стану підприємства необхідно розрізняти, що прибуток за звітний пері од і грошові кошти, отримані підприємством протягом періоду, — не одне й те саме. Прибуток виражає приріст авансованої вартості, що характеризує ефективність управління підприємством. На явність прибутку не означає наявності у підприємства вільних грошових коштів, доступних для витрачання. Ситуація, коли підприємство є прибутковим, але не має коштів, щоб розрахуватися зі своїми робітниками та контрагентами, має місце в трансформаційній економіці.

Таким чином, основна мета аналізу грошових коштів та їх потоків — це виявлення рівня достатності коштів, необхідних для нормального функціонування підприємства, визначення ефективності й інтенсивності їхнього використання в процесі операційної, інвестиційної й фінансової діяльності і також вивчення факторів й прогнозування збалансованості і синхронізації припливу й відтоку коштів по обсязі й часу для забезпечення поточної й перспективної платоспроможності підприємства.

3. Основні етапи аналізу руху грошових коштів

Аналіз грошових потоків передбачає проведення чотирьох послідовних етапів дослідження.

Перший етап. Аналіз обсягу та динаміки грошових потоків, метою проведення якого є визначення загальних обсягів грошових потоків, основних тенденцій та пропорцій їх розвитку.

Другий етап. Анапи джерел формування грошових коштів, що передбачає вивчення структури позитивного грошового потоку за видами діяльності, ранжирування джерел надходження грошових коштів, визначення місця (вагомості) кожного з них у грошовому забезпеченні функціонування підприємства.

Третій етап. Аналіз напрямів використання грошових коштів, об’єктом якого є вихідний грошовий потік підприємства. Оцінка структури вихідного грошового потоку за видами діяльності та ранжирування окремих напрямів використання дозволяє визначити найбільш «грошомісткі» з них та, відповідно, зосередити увагу на процесі їх формування, можливих резервах скорочення, ефективного розподілу в часі. Так, на підприємстві доцільно проаналізувати вихідний грошовий потік від операційної діяльності за видами виплат, що його формують. Результати такого аналізу надають цінну інформацію для прийняття оперативних рішень та прогнозування перспективного стану вихідного грошового потоку.

Четвертий етап. Аналіз рівномірності грошових потоків, метою якого є ідентифікація та оцінка основних видів грошових потоків за ступенем регулярності здійснення, виявлення факторів коливань грошових потоків, наявності та причин затримок у надходженні грошових коштів та відкладенні запланованих видатків.

Показники рівномірності грошових потоків, що розраховуються в межах цього етапу аналізу, характеризують рівномірність надходження та витрачання грошових коштів протягом періоду, що дозволяє оцінити їх розподіл в часі. Розрахунок даних показників базується на класифікації грошових потоків з точки зору регулярності [1, C. 188-190].

Отже, аналіз руху грошових коштів доцільно проводити у чотири етапи, які логічно пов’язані між собою і результатом яких є повна й достовірна оцінка забезпеченості підприємства грошовими коштами.

4. Система показників, що характеризують рух грошових коштів

Необхідність проведення аналізу грошових потоків полягає в обмеженості грошових ресурсів на акціонерному товаристві, нестійкому фінансовому стані, ризику втрати платоспроможності, а також в підвищенні рівня ефективності управління грошовими потоками та ін.

Використовують прямий і непрямий методи оцінки руху грошових коштів.

Прямий метод ґрунтується на русі грошових коштів по рахунках акціонерного товариства. Він відображає весь обсяг надходження і витрачання коштів за окремими видами господарської діяльності і по акціонерному товаристві в цілому. Непрямий метод побудований на корегуванні чистого прибутку з врахуванням змін в активах та пасивах балансу, пов’язаний із використанням грошових коштів. Прямий і непрямий методи розрахунку величини грошового потоку використовуються як для цілей оперативного управління, так і для з’ясування тенденцій розвитку акціонерного товариства. В оперативному управлінні прямий метод може використовуватися для контролю за процесом формування прибутку і висновків щодо достатності коштів для платежів за поточними зобов’язаннями.

Недоліком цього методу є те, що він не розкриває взаємозв’язку отриманого фінансового результату і змін абсолютної величини грошових коштів. Перевагами непрямого методу розрахунку грошового потоку при використанні в оперативному управлінні є те, що він оборотними коштами.

За ознаками часу аналіз грошових потоків поділяється на ретроспективний та перспективний.

Ретроспективний аналіз здійснюють після завершення господарських операцій. Він дозволяє вивчити тенденції розвитку грошових потоків, здійснювати контроль за виконанням планів, оцінювати реальний стан грошових потоків та виявляти диспропорції. Ретроспективний аналіз поділяють на оперативний і підсумковий. Оперативний аналіз проводять одразу після господарської операції або через короткі проміжки часу (зміна, доба, декада). Підсумковий аналіз проводять вивчаючи результати роботи за звітний період (місяць, квартал, рік).

Перспективний аналіз грошових потоків проводять до здійснення господарських операцій. Він необхідний для обґрунтування господарських планів і прогнозів. Перспективний аналіз поділяється на короткостроковий і довгостроковий (стратегічний). Короткостроковий охоплює період до 1 року, а довгостроковий більше як рік.

Аналіз руху коштів починається з визначення суми коштів, одержаних у результаті операційної діяльності підприємства (розділ 1 форми 3). Для визначення чистого руху грошових коштів від операційної діяльності необхідно від суми грошових коштів від операційної діяльності (рядок 120 ф.3) відняти сплачені відсотки та сплачений податок на прибуток (рядки 130 і 140 ф. 3). Ця сума відображається у рядку 150 ф. 3 і визначає «Чистий рух коштів до надзвичайних подій». У цій статті відображають відповідні надходження або витрати коштів до надзвичайних подій, за відрахуванням оплачених відсотків та податків на прибуток. Стаття «Рух коштів від надзвичайних подій» ф. 3 відображає надходження і витрати грошових коштів, які пов’язані з надзвичайними подіями в процесі операційної діяльності .

Наступним етапом аналізу є визначення і аналіз руху коштів від інвестиційної діяльності. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу змін у статтях розділу балансу «Необоротні активи» та в статті «Поточні фінансові інвестиції». Результати такого аналізу відображаються на відповідних статтях 2-го розділу «Звіту про рух грошових коштів» .

Наступним етапом аналізу «Звіту про рух грошових коштів» є визначення руху коштів внаслідок фінансової діяльності, тобто аналізу 3 розділу звіту. Для цього необхідно проаналізувати зміни у статтях балансу розділу «Власний капітал» та статтях, пов’язаних із фінансовою діяльністю, наведених у 2 розділі балансу «Забезпечення наступних витрат і платежів», 3 розділ «Довгострокові зобов’язання», розділі 4 «Поточні зобов’язання» .

Розрахунок чистого грошового потоку загалом, за окремими його структурними підрозділами чи окремими господарськими операціями виконують за формулою (1.1):

ЧГП = ВхГП — ВихГП (1.1)

де ЧГП – чистий грошовий потік за розглядуваний проміжок часу;

ВхГП – вхідний грошовий потік за розглядуваний проміжок часу;

ВихГП – вихідний грошовий потік за розглядуваний проміжок часу.

Залежно від співвідношення обсягів вхідного і вихідного грошових потоків сума чистого грошового потоку може виражатись як додатнім, так і від’ємним числом, що визначає кінцевий результат господарської діяльності акціонерного товариства і впливає на формування та динаміку розміру залишку його грошових активів [13].

Одним із найважливіших показників, що визначають достатність створеного акціонерним товариством чистого грошового потоку з урахуванням фінансованих потреб, є коефіцієнт достатності чистого грошового потоку, який розраховується за наступною формулою (1.2):

(1.2)

де ЧГП – сума чистого грошового потоку підприємства за аналізований період, тис. грн.;

ПК – сума погашення довго- і короткострокових кредитів, тис. грн.;

ΔЗ – приріст виробничих запасів, тис. грн.;

Д – сума виплачених дивідендів, тис. гри.

Ще одним показником є коефіцієнт якості чистого грошового потоку, який визначається за формулою (1.3):

(1.3)

де ЧП – чистий грошовий потік від операційної діяльності; Гпч – загальний чистий грошовий потік.

Коефіцієнт якості чистого грошового потоку визначає якість грошового потоку за рахунок збільшення питомої ваги чистого прибутку, який отриманий від реалізації продукції і зниження її собівартості.

Для оцінки синхронності формування позитивного і від’ємного грошових потоків в розрізі окремих інтервалів звітного періоду розраховується рівень ліквідності грошового потоку підприємства по формулі (1.4):

(1.4)

де ПГП – позитивний грошовий потік (надходження грошових коштів);

ГАК, ГАП – грошові активи підприємства відповідно на кінець і початок періоду;

НГП – негативний грошовий потік (видатки грошових коштів).

Коефіцієнт ліквідності грошового потоку визначає оцінку синхронності формування різних видів грошових коштів за окремими часовими інтервалами (квартал, місяць) впродовж періоду, що аналізується (рік).

Узагальнюючим показником ефективності грошових потоків є коефіцієнт ефективності грошового потоку, який розраховується за формулою (1.5):

(1.5)

де ЧГП – сума чистого грошового потоку підприємства за аналізований період, тис. грн.; 18

НГП – негативний грошовий потік (видатки грошових коштів).

Коефіцієнт ефективності грошових потоків визначає рівень ефективності грошових потоків. Ці коефіцієнти на відміну від коефіцієнтів статистичного характеру дають динамічну картину того, які ресурси акціонерне товариство може мобілізувати для виконання своїх зобов’язань.

Зазначимо, коефіцієнти розраховані з урахуванням чистого грошового потоку, також свідчать про низькі показники платоспроможності та недостатність грошових коштів для покриття як, заборгованості юридичним та фізичним особам, так і загальної суми боргу.

Існує велика кількість показників, які дозволяють оцінити якісні і кількісні характеристика грошових потоків на акціонерному товаристві та оптимізувати їх.

Таким чином, у процесі аналізу руху грошових коштів доцільно окрім дослідження абсолютних показників грошових потоків розрахувати відносні, до яких можна віднести: синхронність надходження та витрат грошових потоків, рівномірність надходження грошових коштів, рівномірність витрат грошових коштів, коефіцієнт рівномірності надходження грошових коштів, коефіцієнт достатності чистого грошового потоку та інші.

Висновки

Теоретичні основи дослідження економічної сутності руху грошових коштів показали, що існує безліч підходів до тлумачення категорії «грошові потоки», але найбільш вдалим є визначення, яке зазначив вчений Крамаренко В.І. Він дає визначення грошового потоку як сукупності надходжень і вибуття коштів за певний період часу, сформованих у процесі господарської діяльності.

Рух грошових коштів на підприємстві аналізується на підставі звіту про рух грошових коштів у розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Аналіз руху грошових коштів здійснюється для оцінки спроможності підприємства заробляти грошові кошти в розмірі і в строки, необхідні для здійснення запланованих витрат.

Аналіз доцільно проводити у чотири етапи, які логічно пов’язані між собою і результатом яких повна й достовірна оцінка забезпеченості підприємства грошовими коштами.

Якість грошового обороту підприємства визначається не лише складом грошових потоків, але й показниками ритмічності, синхронності надходження, витрачання та ефективності грошових потоків.

До основних показників, що характеризують рух грошових коштів, належать синхронність надходження та витрат грошових потоків, рівномірність надходження грошових коштів, рівномірність витрат грошових коштів, коефіцієнт рівномірності надходження грошових коштів, коефіцієнт достатності чистого грошового потоку та інші.

Результатом аналізу є виявлення причин, які вплинули на збільшення (зменшення) припливу грошових коштів та збільшення (зменшення) їх відпливу, та усунення виявлених недоліків.

Список використаної літератури

1. Білик, М.Д. Фінансовий аналіз [Текст] : навчальний посібник. — 2-ге вид., без змін/ М.Д. Білик, О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька — К. : КНЕУ, 2011. — 592с. — ISBN 966-574-799-1.

2. Гончаров, А. Б. Фінансовий менеджмент [Текст] : навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. / А. Б. Гончаров — Х. : Видавничий дім «ІНЖЕК», 2009. — 328 с.- ISBN 966-346-416-9.

3. Звіт про рух грошових коштів [Електронний ресурс] : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4. — Режим доступу : http://proaudit.com.ua /buh/standart/psbo4.html. — 17.11.2009. — Назва з екрану.

4. Поддєрьогін, А. М. Фінансовий менеджмент [Текст] : підручник. / А. М Поддєрьогін — К. : КНЕУ, 2010. — 535 с. — 966-364-075-8.

5. Рогов, Г. К. Фінанси підприємства [Текст] : навчальний посібник. / Г. К. Рогов — Миколаїв: УДМТУ, 2009. — 148 с. — ISBN 966-7952-15-0.

6. Рясних, Є.Г. Основи фінансового менеджменту [Текст] : навчальний посібник. / Є.Г. Рясних . -К.: Скарби, 2009. — 238 с. — ISBN 5-7707-0899-

7. Салига, С. Я. Фінансовий менеджмент [Текст] : навчальний посібник. / С. Я. Салига, Н. В. Дацій — К. : Центр навчальної літератури, 2008. — 439 с.- ISBN 966-364-153-3.

8. Слав’юк, Р. А. Фінанси підприємств [Текст] : навчальний посібник. / Р. А. Слав’юк — К. : ЦУЛ, 2012. — 460 с. — ISBN 966-8019-00-8.

9. Терещенко, О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання [Текст]: навчальний посібник. / О. О. Терещенко — К.: КНЕУ, 2007. — 554 с. — ISBN 966-574-006-7.

10. Шелудько, В. М. Фінансовий менеджмент [Текст] : підручник. / В. М. Шелудько — К. : Знання, 2011. — 439 с. — ISBN 966-95655-0-2.
map