Копия (2) догорів про проходження практики .DOCXДОГОВІР № …

на проведення практики студентів

м. Вінниця «__»_______ 2013 р.»» 200… р.

Інститут педагогіки, психології і мистецтв Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського в особі декана-директора Лазаренко Наталі Іванівни, діючого на підставі доручення, з однієї сторони та ……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..(надалі – база практики) в особі …………………………………………………………………………………………..,

(посада, прізвище, ініціали)

діючого на підставі ………………………………………………………………………………

(статуту або доручення)

з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

База практики зобов’язується

Приймати студентів напряму підготовки……………………………………….. …………………………………………………………………………………………………… на практику згідно з календарним планом.

Призначити кваліфікованих спеціалістів для безпосередньогокерівництва практикою.

Створити необхідні умови для виконання студентами програми практики.

Надати студентам-практикантам і керівникам практики від кафедри можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотекою, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

Про всі порушення студентами трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та про інші порушення повідомляти Інститут педагогіки, психології і мистецтв Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.

Інші умови проведення практики (терміни, кількість студентів тощо)визначаються в додаткових угодах до цього договору або в окремих договорах.

2. Інститут педагогіки, психології і мистецтв вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:

Призначити керівниками практики від кафедри психології Інститут педагогіки, психології і мистецтв Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського кваліфікованих викладачів.

Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правилвнутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією базипрактики нещасних випадків, якщо такі стануться зі студентами.

Інші умови проведення практики (терміни, кількість студентів та інші)визначаються в додаткових угодах до цього договору або в окремих договорах.

3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙОМУ РОБІТ

Прийомка робіт, виконаних за цим договором та додатковими угодами до цього договору (або окремими договорами) здійснюється на підставі довідки (встановленої форми), підписаної керівником бази практики, (про виконання програми практики, про фактичну кількість студентів, які проходили практику, і фактичну тривалість керівництва практикою), та на підставі підписаних представниками бази практики і скріплених печатками відповідних розділів щоденників практики. Порядок здачі і прийомки робіт залежить від конкретних умов додаткових угод до цього договору (або окремих договорів) і тому остаточно визначається в додаткових угодах до цього договору або в окремих договорах.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ доГОВОРУ

Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо організації і проведення практики згідно з законодавством.

Всі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються у встановленому порядку.

4.3.Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до _________ р.

4.4.Договір складений у двох примірниках — по одному базі практики і Інституту педагогіки, психології і мистецтв Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Вінницький державний

педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського

вул. Острозького 32, м. Вінниця 21100

тел. (0432) 26-30-45

База практики

Центр Обрій

вул. Червоних партизан,10

м. Вінниця 21018

Тел. (0432) 509 — 145

6. Підписи та печатки сторін

Декан-директор

Інституту педагогіки, психології і мистецтв

Вінницького державного

педагогічного університету

імені Михайла Коцюбинського

………………………Н.І.Лазаренко

………………………. 2013 р.

База практики

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….…………………..………

……………………………………2013 р.
map